Warsztaty chemiczne.

Dnia 10.04.15 r. zakończył się cykl spotkań promujących warsztaty chemiczne.

IMG_20150316_105139Pierwszy etap polegał na wzięciu udziału w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w których udział wzięły klasy: Ie, Ig, IIg, IId. Nasi uczniowie, przez dwie godziny, samodzielnie wykonywali doświadczenia a następnie uczestniczyli w pokazach ciekawych doświadczeń prowadzonych przez naszych gości. Continue Reading „Warsztaty chemiczne.”

ŚWIĘTO SIATKÓWKI W KOŁOBRZEGU

DSC_0697Dnia 10 kwietnia 2015 na Hali widowiskowo – sportowej Milenium w Kołobrzegu odbyło się wielkie siatkarskie święto. Do nadmorskiej stolicy zawitał Puchar Świata FIVB zdobyty przez Reprezentację Polski, który od marca gości w województwie Zachodniopomorskim. S.O.S. Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu oraz klub UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI byli organizatorami prezentacji najcenniejszego siatkarskiego trofeum przy której odbyło się wiele imprez towarzyszących. Continue Reading „ŚWIĘTO SIATKÓWKI W KOŁOBRZEGU”

PREZENTACJA PUCHARU ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2014 Kołobrzeg 10.04.2015

Bez tytułu   Imprezy Towarzyszące:

 • Inauguracja Akademii S.O.S. Gimnazjum Nr 1 W Kołobrzegu
 • Prezentacja Zespołów UKS OPP Powiat Kołobrzeski – Tegorocznych Medalistów Młodzieżowych Rozgrywek o  Mistrzostwo Województwa W Piłce Siatkowej
 • Turniej Minisiatkówki Chłopców
 • Warsztaty siatkarskie z reprezentantem Polski w Piłce Siatkowej Marcinem Prusem

Continue Reading „PREZENTACJA PUCHARU ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2014 Kołobrzeg 10.04.2015”

Rekrutacja do gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu 2016/17

wykrzyknikPobierz i wypełnij
Wniosek o przyjęcie do klasy I Gimnazjum nr 1

z Odziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu na rok szkolny 2016/2017

ZASADY  PRZYJMOWANIA UCZNIÓW  DO KLAS PIERWSZYCH

GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁOBRZEGU

na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie: 

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sydstemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),       

– ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2016 r. poz. 35);

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);

– Zarządzenia Nr 4/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017;

– Zarządzenia Nr 17/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016 r.               zmieniającego zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym                   i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017;

– Uchwały nr XVII/214/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;

                 wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 21/2015/2016, z dnia 17 marca 2016 r. zaopiniowane pozytywnie przez Radę Pedagogiczną 16 marca 2016 r.

§1

 1. Kandydat do klasy pierwszej gimnazjum zapisywany jest przez rodziców/ prawnych opiekunów.
 2. Do szkoły zapisywany jest uczeń z obwodu i spoza obwodu.
 3. Rodzic/ prawny opiekun kandydata do klasy pierwszej składa w szkole wniosek o przyjęcie  ( zał. 1).
 4. Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.jedynkagim.pl lub z sekretariatu.
 5. We wniosku kandydat do szkoły wybiera klasę, w której chciałby uczyć się w pierwszej  i drugiej kolejności.
 6. Do wniosku należy dołączyć dwa podpisane aktualne zdjęcia legitymacyjne.
 7. Wypełniony wniosek o przyjęcie do gimnazjum należy dostarczyć w terminie ustalonym  przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty tj. do 8 czerwca 2016 r. do godz. 15.00
 8. Wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy sportowej  należy dostarczyć w terminie ustalonym przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty tj. do 13 maja 2016 r. do godz. 15.00.§2

 Do gimnazjum przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do szkoły.

 1. Kandydaci, dla których Gimnazjum nr 1 nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.
 3. Komisja rekrutacyjna podejmuje postępowanie rekrutacyjne wobec  kandydatów, którzy złożyli w terminie wymagane dokumenty.

 §3

 Do klasy pierwszej gimnazjum bez względu na miejsce zamieszkania przyjmuje się:

 • laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
 • uczniów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • laureatów konkursów organizowanych przez Gimnazjum nr 1 dla uczniów szkół podstawowych;
 • uczestników konkursu „Anglomaniak”, „Mein Hobby ist Deutsch” oraz „Rach-mistrz”.
 1. Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmuje się uczniów spoza obwodu, zamieszkałych na obszarze Miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmuje się uczniów spoza obwodu, zamieszkałych poza Miastem i Gminą Kołobrzeg posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz podpisane porozumienie między organem prowadzącym szkołę w obwodzie, której uczeń mieszka a organem prowadzącym szkołę, w której chce kontynuować naukę.
 3. Do klasy sportowej przyjmuje się uczniów, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy:
 • uzyskali najwyższe wyniki z prób sprawności fizycznej lub certyfikat zwalniający z tych prób;
 • posiadają zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie do klasy sportowej;
 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia- oświadczenie rodziców, a po przyjęciu do klasy sportowej stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim.
 1. W przypadku równorzędnych wyników z prób sprawnościowych, przyjmuje się kandydatów z wyższą oceną zachowania i wyższą oceną z wychowania fizycznego.
 1. Dodatkowo do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się innych uczniów spoza obwodu szkoły w miarę posiadanych miejsc.
 2. Kryteria naboru do klas pierwszych oraz punktacja dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
 3. kandydat na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ma co najmniej poprawną ocenę zachowania:

zachowanie poprawne – 1 pkt

zachowanie dobre – 2 pkt

zachowanie bardzo dobre – 5 pkt

zachowanie wzorowe – 10 pkt

 1. rodzeństwo kandydata uczy się w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu- 5 pkt
 2. rodzice /prawni opiekunowie kandydata pracują na terenie obwodu szkoły – 3 pkt
 3. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata spoza obwodu szkoły zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły.§4

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wobec uczniów, którzy złożyli:

 • wniosek o przyjęcie do Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

( zał. 1)

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, ale tylko do I etapu rekrutacji;

3)  zaświadczenie o wynikach sprawdzianu OKE lub potwierdzone ksero decyzji

dyrektora OKE o zwolnieniu ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu;

 • inne wymagane dokumenty:

– pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata potwierdzające

zatrudnienie na terenie obwodu szkoły;

– orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;

– zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej wraz z oświadczeniem o stanie

zdrowia dziecka;

 §5

 1. W Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi tworzone są w roku szkolnym 2016/2017 następujące klasy: klasa sportowa siatkarska, klasa cyfrowa, klasa integracyjna, klasa matematyczna, klasa lingwistyczna, klasa z tradycją.
 2. We wszystkich klasach prowadzona jest nauka języka angielskiego i języka niemieckiego.

O poziomie nauczania języków obcych w poszczególnych klasach decydują testy diagnozujące przeprowadzane we wrześniu.

§6

 1. We wniosku kandydat do szkoły wybiera klasę, w której chciałby uczyć się w pierwszej i drugiej kolejności.
 2. Uczeń z obwodu szkoły zapisany po terminie zostaje przyjęty do klasy, gdzie są wolne miejsca.

Kandydat spoza obwodu szkoły zapisany po terminie może być niezakwalifikowany do żadnej klasy.

§7

 Kandydatów do poszczególnych klas pierwszych przyjmuje się stosując  punktację obejmującą wszystkie klasy:

 • Oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego obowiązkowego ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ( max. 30 pkt)

celujący- 10 pkt

bardzo dobry- 8 pkt

dobry – 6 pkt

dostateczny – 2pkt

 • Oceny zachowania ( max. 20 pkt)

wzorowe- 20 pkt

bardzo dobre – 15 pkt

dobre – 10 pkt

poprawne – 5 pkt

nieodpowiednie – minus 20 pkt

naganne – minus 50 pkt

 • Wynik sprawdzianu zewnętrznego po VI klasie ( max. 40 pkt)

100 %   do  90 %  – 40 pkt

89 %    do  70 % –  30 pkt

69 %    do  50%  –  20 pkt

49 %    do  30 %  – 10 pkt

29 %    do    0 %  –   0 pkt

 • Uczeń zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu OKE otrzymuje 20 pkt.
 • Inne osiągnięcia, w tym w zakresie aktywności społecznej , wolontariatu, wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej    ( max. 10 pkt).
 1. Ustala się dodatkowe kryteria punktowe do postępowania rekrutacyjnego dotyczącego przyjęcia do klasy o konkretnym profilu ( max. 10 pkt):
 • klasa sportowa siatkarska – 10 pkt za ocenę celującą z wychowania fizycznego;
 • klasa cyfrowa – 10 pkt za ocenę celującą lub bardzo dobrą z informatyki;
 • klasa integracyjna – 10 pkt za posiadanie opinii PPP;
 • klasa matematyczna – 10 pkt za ocenę celującą lub bardzo dobrą z matematyki lub 10 pkt za udział w konkursie „Rach-mistrz”;
 • klasa lingwistyczna – 10 pkt za ocenę celującą z języka angielskiego lub języka niemieckiego lub 10 pkt za udział w konkursie „Anglomaniak”;
 • klasa matematyczna z rozszerzoną nauką języka angielskiego
 1. Kandydaci do klasy pierwszej danego profilu mogą maksymalnie uzyskać 110 punktów.
 2. Do klasy cyfrowej bez względu na ilość uzyskanych punktów przy naborze przyjmuje się uczniów z orzeczeniem PPP lub opinią PPP z zaleceniem pisania na komputerze.
 3. Do klasy lingwistycznej bez względu na ilość uzyskanych punktów przyjmuje się laureatów konkursu „Anglomaniak” i konkursu „Mein Hobby ist Deutsch”.
 4. Do klasy matematycznej bez względu na ilość uzyskanych punktów przy naborze przyjmuje się laureatów konkursu „Rach- mistrz”.
 5. Do klasy z tradycją bez względu na ilość uzyskanych punktów przyjmuje się ucznia z zaleceniem lekarskim lub poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie ograniczonego korzystania z internetu itp., komputera.

 §8

 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:
a) wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej należy złożyć do 8 czerwca 2016 r.                                                                       b) wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej o profilu sportowym należy złożyć do 13 maja do godz.15:00.

c) 23 maja 2016 r. o godz. 16:00 odbędą się próby sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej w sali OPP przy ul. Mazowieckiej 1

d3 czerwca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki  prób sprawności fizycznej – wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

e) do 28 czerwca 2016 r. (wtorek) do godz. 15:00 – złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z OKE ( oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).

f) 5 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 12:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.                                                                                                                                                                                                g) do 20 lipca 2016 r. (środa) do godz. 15:00 ostateczny termin dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału o wynikach sprawdzianu.

h) 22 lipca 2016 r. (środa) godz. 11:00 wywieszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami postępowanie uzupełniające zakończy się 24 sierpnia 2016r. ( środa) o godz. 12:00.

 §9

Rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

§10

Kryteria obowiązują podczas rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017.

§11

 1. Podczas rekrutacji do szkoły pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych , czyli Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu wyłącznie w związku z naborem do klas pierwszych i nauki w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu.
 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Zapraszamy.


 

Klasa Cyfrowa:

iPad Air, iPad Air 2 lub iPad 4Gen.

System: iOS 8

Wyświetlacz o przekątnej 9,7

Wymiary:

Wysokość: 240 mm

Szerokość: 169,5 mm

 

iPad mini 3, iPad mini 2

Wyświetlacz o przekątnej 7,9 cala

Wysokość: 200 mm

Szerokość:134,7 mm

 Aplikacje: Aparat, Zdjęcia, Wiadomości, iBooks, Wideo, Mail, Mapy, App Store, Notatki, Safari, Pages, Numbers, Keynote, iMovie, iTunes U, Showbie, GarageBand, Quizlet, Znajdź mój iPhone

Uwaga. Aplikacje iMovie, Pages, Numbers i Keynote są dostępne bezpłatnie w sklepie App Store dla spełniających określone kryteria urządzeń zgodnych z systemem iOS 8 aktywowanych 1 września 2013 r. lub później. Aplikacja GarageBand jest dostępna bezpłatnie w sklepie App Store dla spełniających określone kryteria urządzeń zgodnych z systemem iOS 8 aktywowanych 1 września 2014 r. lub później.

Do pobierania aplikacji wymagany jest identyfikator Apple ID.

 

 

 

 

 

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne 9-11.03.2015r.

Poniedziałek 9.03. szkolna aula

4 godz. lekcyjna :   Klasa: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g.

Uczniowie, którzy nie chodzą na religię przychodzą do Sali 305. Opieka Piotr Kołaczkowski.

5 godz. lekcyjna:   Klasa: 1a, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 3b.

Uczniowie, którzy nie chodzą na religię przychodzą do Sali 301. Opieka Zenon Mielnik.

6 godz. lekcyjna: Klasa: 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 1b, 1h.

Uczniowie, którzy nie chodzą na religię przychodzą do świetlicy. Opieka Agata Skrzyniarz. Continue Reading „Szkolne Rekolekcje Wielkopostne 9-11.03.2015r.”

Finałowe mecze ligi województwa zachodniopomorskiego w piłce siatkowej młodziczek.

Dnia 27-28.02.2015r. zawodniczki UKS OPP KOŁOBRZEG a zarazem uczennice naszej szkoły, pod czujnym okiem Trenera Krzysztofa Ośliśloka, brały udział w finałowych meczach ligi województwa zachodnio-pomorskiego w piłce siatkowej młodziczek. W turnieju brały udział 4 zespoły:

Continue Reading „Finałowe mecze ligi województwa zachodniopomorskiego w piłce siatkowej młodziczek.”

Debata uczniowska – WSO

26 lutego 2015 r w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu odbyła się debata uczniowska na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Uczestniczyli w niej uczniowie (delegaci z każdej klasy), pani dyrektor Lidia Mikołajek, pani wicedyrektor Beata Niewolewska, pani pedagog Ewa Brelik, opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Natalia Gruchała oraz pani Helena Paradowska opiekun świetlicy. Debatę przygotował Samorząd Szkolny, a dyskusję poprowadziła jego przewodnicząca, Wiktoria Miklejewska. Continue Reading „Debata uczniowska – WSO”

Komisja Socjalna przypomina emerytowanym pracownikom szkoły

Komisja Socjalna przypomina emerytowanym pracownikom szkoły o konieczności złożenia wniosku o przyznanie pomocy socjalnej w 2015 roku w terminie do końca lutego ( druk do pobrania w sekretariacie). Emerytowani nauczyciele zobowiązani są również do dostarczenia PIT-u za rok 2014 (ksero), który jest niezbędny do prawidłowego naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

XI KOŁOBRZESKA KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI „Od Becika Każdy Klika”12-14 LUTY 2015

Logo_obkkDnia 13-02-2015r. uczniowie z Cyfrowej klasy 1H brali udział w pokazowych lekcjach z wykorzystaniem iPadów.
1
. Przykładowa lekcja języka angielskiego  – „Sports & Health. How to avoid injury?”
2. Wykorzystanie programu edukacyjno- terapeutycznego Ortograffiti na iPadach.
Continue Reading „XI KOŁOBRZESKA KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI „Od Becika Każdy Klika”12-14 LUTY 2015″

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

                 Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu bierze udział w projekcie ,,Siatkarskie Ośrodki Szkolne” od 1 września 2012 roku. Wówczas powstała pierwsza klasa sportowa o profilu siatkarskim w naszej szkole. Rozszerzony wymiar zajęć wychowania fizycznego ( 10 godzin tygodniowo) oraz dodatkowe zajęcia w ramach projektu umożliwiły młodym adeptom piłki siatkowej profesjonalny trening pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Continue Reading „Siatkarskie Ośrodki Szkolne”

Wręczenie nagród dla zwycięzców w IV Konkursie Fotograficznym „Twoja przygoda z rybą”,

W dniu 21 grudnia 2014 r. podczas Spotkania Przedświątecznego na Placu Ratuszowym, nastąpiło oficjalne wręczenie nagród dla zwycięzców w IV Konkursie  Fotograficznym  „Twoja przygoda z rybą”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka. Continue Reading „Wręczenie nagród dla zwycięzców w IV Konkursie Fotograficznym „Twoja przygoda z rybą”,”

Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

18 grudnia 2014r. w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego odbył  się etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowana przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu. Uczennice naszego gimnazjum – Agnieszka Filipska, Karolina Owsianik i Sandra Wacławek  zajęły III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Continue Reading „Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia”