Home » Dokumenty » Program wychowawczy

Program wychowawczy

program-wychowawczy-20162017

SPIS TREŚCI

Misja szkoły……………………………………………………………………2
Cele programu…………………………………………………………………..3
Nasz absolwent ………………………………………………………………4
1.Propozycja tematyki godzin wychowawczych klas I, II, III ……….5
2.Tematyka pedagogizacji rodziców………………………………………10
3.Kalendarz planowanych szkolnych uroczystości, imprez,
konkursów…..……………………………………………………………….12
4.Realizacja obowiązujących podstaw programowych………………19
5.Praca z uczniem zdolnym………………………………………….……20
6.Praca z uczniem mającym trudności w nauce …………………….22
7.Działania zapobiegające i eliminujące niedostosowanie  społeczne…24
8.Bezpieczeństwo ucznia w szkole ……………………………………..26
9.Wychowanie patriotyczno-obywatelskie………………………………29
10.Wychowanie integracyjne……………………………………………….30
11.Edukacja zdrowotno- ekologiczna……………………………………32
12.Wychowanie czytelniczo – medialne…………………………………33
13.Wychowanie przez ruch i sport……………………………………….35
14.Współpraca międzyszkolna…………………………………………….37
15.Współpraca z rodzicami…………………………………………………38
16.Realizacja projektów edukacyjnych ………………………………..41

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, tworzymy uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego.
Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Przestrzegamy obowiązującego prawa.
Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę.
Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym”.

Motto naszej szkoły jest:

„Do tych należy jutrzejszy dzień,
co nowych łakną zdobyczy”
Adam Asnyk

Priorytetowe hasło naszej szkoły jako placówki integracyjnej
to słowa ks. Jana Twardowskiego:

„Gdyby każdy miał to samo,
nikt nikomu nie byłby potrzebny”.

Cele programu

CELE OGÓLNE PROGRAMU

1. Intelektualny rozwój uczniów.
2. Wspieranie uczniów mających problemy w nauce.
3. Rozwijanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i proekologicznych.
4. Zapobieganie zagrożeniom.
5. Integracja zespołu klasowego i społeczności szkolnej.
6. Rozbudzanie w młodych ludziach zrozumienia, tolerancji i wrażliwości na „inność” drugiego człowieka.
7. Przygotowanie uczniów do życia w świecie dorosłych.
8. Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Kształcenie młodych ludzi obdarzonych społeczną wrażliwością, którzy nie żyją dla siebie samych, kochają ojczyznę, a równocześnie są otwarci na świat.
2. Rozwijanie motywacji do działania, nauki oraz do dorównywania innym.
3. Rozbudzanie świadomości, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć posiadają różne możliwości.
4. Kształtowanie wśród uczniów świadomości o szkodliwości zażywania narkotyków, alkoholu i palenia papierosów.
5. Pedagogizacja rodziców w zakresie wspomagania w wychowaniu, rozumienia etapów rozwoju i potrzeb dziecka.
6. Kształtowanie właściwych postaw zdrowia fizycznego i psychicznego.
7. Kształtowanie postaw moralnych i zachowania etycznego.
8. Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów wobec własnych i cudzych zachowań.
9. Wyrabianie nawyków współdziałania i współtworzenia w grupie.
10. Przygotowanie uczniów do życia kulturalnego i odbioru dzieł kultury.
11. Stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i predyspozycji.
12. Kreowanie postaw dobrego Polaka, Europejczyka oraz rozwijanie tolerancji wobec innych narodów.
13. Uczenie korzystania z różnych źródeł informacji i wiedzy.
14. Kształtowanie szacunku dla krajowego i światowego dziedzictwa kulturowego.
15. Wdrażanie humanitarnej postawy wobec istot żywych.
16. Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Nasz absolwent

Posiada umiejętności:

 uczenia się, uważnego słuchania, dyskutowania, wyrażania się na piśmie
 posługiwania się dwoma językami obcymi
 obsługiwania komputera i korzystania z programów multimedialnych
 korzystania z różnych źródeł wiedzy i informacji
 logicznego myślenia i rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 samokształcenia w zakresie różnych dyscyplin wiedzy, m.in. przygotowania się do egzaminów zewnętrznych
 korzystania z ofert kulturalnych
 stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które niesie życie
 negocjacji i wyrażania własnego zdania

Posiada cechy:

 Jest samodzielny:
• znajduje swoje miejsce w społeczeństwie
• potrafi dokonać wyboru dalszej edukacji, odpowiednio do swoich możliwości i osiągnięć
 Jest odpowiedzialny:
• czuje się współodpowiedzialny za środowisko naturalne, rozumie konieczność jego ochrony
• zna swoje obowiązki i wywiązuje się z nich
• szanuje starszych, jest opiekuńczy wobec młodszych, niepełnosprawnych
• włącza się do akcji społecznych na rzecz niesienia pomocy innym
• zna i stosuje zasady prawa polskiego, konstytucji RP oraz wewnętrzne prawo szkolne
• zna i rozumie zagrożenia cywilizacyjne – uzależnienia, agresję, piractwo
i korupcję
 Jest kulturalny:
• okazuje szacunek ludziom i przyrodzie
• dba o kulturę słowa
• potrafi korzystać z dóbr kultury i mediów
• dba o swój wygląd zewnętrzny
• zna i stosuje zasady savoir- vivre

 Ma poczucie własnej wartości:

• ma poczucie przynależności grupowej, regionalnej i narodowej
• szanuje odmienności poglądów, narodowości, ras, religii
• prawidłowo reaguje na sugestię i krytykę
• akceptuje siebie, zna swoje mocne i słabe strony
• bierze udział w konkursach, olimpiadach, pracuje w kołach naukowych, zainteresowań, artystycznych, w samorządzie szkolnym

1. Propozycje tematyki godzin wychowawczych klas I, II, III

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE I GIMNAZJUM

EDUKACJA PATRIOTYCZNA
• Poznanie historii swojej szkoły i jej patrona.
• Zapoznanie z ceremoniałem szkoły.
• Promowanie szacunku dla bohaterów walk o niepodległość.
• Znajomość pieśni patriotycznych i symboli narodowych.
• Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.

EDUKACJA PROZDROWOTNA
 Formy bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
 Organizacja tygodnia pracy i planu dnia.
 Badanie postaw uczniów wobec alkoholu i innych środków uzależniających – ankieta.
 Uzależnienie od korzystania z komórek – fonoholizm.
• Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.
 Anoreksja i bulimia – prezentacja multimedialna.
• Poznajemy sposoby radzenia sobie z własną i cudzą agresją.
• Jak działa nasza pamięć ?
 Czym jest stres? Jak sobie radzić w sytuacjach stresowych?
 ,,Gdy smutek łamie serce” – fakty i mity na temat depresji.
 Oblicza samotności.
 Sygnały zagrożenia samobójstwem.
 Doskonalimy koncentrację – ćwiczenia.
 Kanały sensoryczne człowieka a style uczenia się – warsztaty prowadzone przez psychologa.
• Przygotowujemy przedstawienie na szkolny festiwal teatrów profilaktycznych.
 Mity i prawda o dopalaczach.
 Zdrowo jesz – lepiej żyjesz; warsztaty prowadzone przez szkolną pielęgniarkę.
 Lubię wychowanie fizyczne – kontynuujmy modę na sport.
 W szkole dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
• Internet, reklama, telewizja – wpływ mediów na kształtowanie postaw młodzieży
i zdrowie człowieka.
 Mądre korzystanie z Internetu – zapobiegamy cyberprzemocy.

EDUKACJA SPOŁECZNA
 Demokratyczne funkcjonowanie społeczności szkolnej: wybór samorządu klasowego. Ustalenie zasad bycia ze sobą – kontrakt klasowy.
 Poznajemy się wzajemnie – integracja zespołu klasowego.
 Zapoznanie z dokumentacją regulującą życie szkoły: Statut, WSO, Regulamin Szkoły.
 Analizowanie frekwencji uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i terapeutycznych co najmniej raz w miesiącu. Kontrolowanie zeszytu potwierdzającego udział ucznia w wyżej wymienionych zajęciach.
 Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji – sytuacja ucznia dyslektycznego w rzeczywistości szkolnej.
• Jak oceniamy swoje samopoczucie w szkole i sposób traktowania przez społeczność szkolną?
• Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej.
 Stanowczo, łagodnie i bez lęku – wprowadzenie do asertywności.
 Konwencja o Prawach Dziecka- moje uwagi na temat jej przestrzegania w życiu.
 Wspólnie oceniamy nasze zachowanie. Samoocena ucznia.
 Negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów i problemów.
 Jak się uczyć?
• Plusy i minusy emigracji zarobkowej (problem eurosieroctwa).
 Niewinna zabawa czy pornografia?
 Inny nie znaczy gorszy. O tolerancji ( 16 XI Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 2 IV Światowy Dzień Świadomości Autyzmu).
 Gimnazjalny savoir vivre.
 Uchodźcy – test na tolerancję dla młodego człowieka.
 „Twoje dane to tylko Twoja sprawa”- o ochronie danych osobowych.
 ,,Przestępstwa przeciwko dokumentom”- konsekwencje prawne.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
 Biblioteka szkolna, jej zbiory i zasady korzystania – lekcja biblioteczna.
 Jakie książki i dlaczego lubimy czytać ? Prezentacje ulubionych książek.
• Wychowanie przez czytanie – propagowanie głośnego czytania na wybranych przedmiotach i zajęciach świetlicowych.
• Kodowanie i programowanie – trzeci język świata.

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE
 Obowiązujące nas przepisy bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze.
 Wypoczywaj bezpiecznie.

EDUKACJA EKOLOGICZNA
• Świadomie uczestniczymy w działaniach na rzecz ochrony środowiska – Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych.
 Dlaczego warto segregować śmieci?

ORIENTACJA ZAWODOWA
 Zawód może być pasją. Prezentujemy swoje talenty i pasje.
 Poznajemy swoje słabe i mocne strony. Autoprezentacje.
 Zawody przyszłości.

• obowiązkowe tematy do realizacji

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE II GIMNAZJUM

EDUKACJA PATRIOTYCZNA
• Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Klubu „Pionier” Miasta Kołobrzeg.
• Poznanie historii swojej szkoły i jej patrona.
• Zapoznanie z ceremoniałem szkoły.
• Promowanie szacunku dla bohaterów walk o niepodległość.
• Znajomość pieśni patriotycznych i symboli narodowych.
• Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.

EDUKACJA PROZDROWOTNA
 Wolny czas można spędzić podczas zajęć pozalekcyjnych w szkole.
 Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.
 Choroby XXI wieku, jak ich uniknąć?
 Zdrowo jesz – lepiej żyjesz; warsztaty prowadzone przez szkolną pielęgniarkę.
 Narkotyki i dopalacze zabijają oraz uzależniają.
 Sposoby radzenia sobie z własną i cudzą agresją.
• Czym jest stres? Jak sobie radzić w sytuacjach stresowych?
• ,,Gdy smutek łamie serce” – fakty i mity na temat depresji.
• Oblicza samotności.
• Sygnały zagrożenia samobójstwem.
• Jak efektywnie się uczyć?- plan dnia, różne sposoby uczenia się.
• Znaczenie koncentracji w procesie uczenia się. Doskonalimy koncentrację – ćwiczenia.
 W szkole dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
 Fizyczne i psychiczne skutki uzależnienia od alkoholu.
 Lubię wychowanie fizyczne – kontynuujmy modę na sport.

EDUKACJA SPOŁECZNA
 Wybór samorządu klasowego, podpisanie kontraktu klasowego.
 Przypomnienie dokumentów regulujących życie szkoły.
 Analizowanie frekwencji uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i terapeutycznych co najmniej raz w miesiącu. Kontrolowanie zeszytu potwierdzającego udział ucznia w wyżej wymienionych zajęciach.
 Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji – sytuacja ucznia dyslektycznego w rzeczywistości szkolnej.
• Co to znaczy „wolność” i „być wolnym”?
• Moje spostrzeżenia o przestrzeganiu Konwencji Praw Dziecka.
• Jakie są najczęstsze przyczyny nieporozumień dzieci z rodzicami?
 Wspólnie oceniamy nasze zachowanie. Samoocena ucznia.
 Negocjacje, kompromis, wybaczanie – metody rozwiązywania konfliktów.
• Marzenia – jak je realizować?
• Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej.
• Jak sobie radzić ze stresem?
• Wzbudzanie wiary w siebie i własne możliwości.
• Jak sobie radzić z emigracją zarobkową naszych najbliższych?
 Czym jest seksting i jakie może mieć konsekwencje?
 Mądre korzystanie z Internetu – zapobiegamy cyberprzemocy.
 Inny nie znaczy gorszy. O tolerancji ( 16 XI Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 2 IV Światowy Dzień Świadomości Autyzmu).
 Gimnazjalny savoir vivre.
 Uchodźcy – test na tolerancję dla młodego człowieka.
 „Twoje dane to tylko Twoja sprawa”- o ochronie danych osobowych.
 ,,Przestępstwa przeciwko dokumentom”- konsekwencje prawne.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
 Książka tradycyjna czy eBook?
 Prezentacje ulubionych książek.
 Wychowanie przez czytanie – propagowanie głośnego czytania na wybranych przedmiotach.
 Kodowanie i programowanie – trzeci język świata.
• Wykorzystujemy Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej do rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy- lekcja biblioteczna.

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE
 Tragiczne skutki nielegalnych wyścigów samochodowych i motocyklowych.
 Bądź bezpieczny na drodze.

EDUKACJA EKOLOGICZNA
 Świadomie uczestniczymy w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
• Poznajemy lokalne i światowe problemy ekologiczne.

ORIENTACJA ZAWODOWA
 Po co się uczymy?
 Ankieta – „Kim chciałbym zostać?”
 Zajęcia zawodoznawcze z przedstawicielem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

• – obowiązkowe tematy do realizacji

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE III GIMNAZJUM

EDUKACJA PATRIOTYCZNA
 Co to znaczy być „patriotą”?
• „A pamięć o nich trwać będzie wiecznie…”- wspominamy bohaterów narodowych.
• Poznanie historii swojej szkoły i jej patrona.
• Zapoznanie z ceremoniałem szkoły.
• Promowanie szacunku dla bohaterów walk o niepodległość.
• Znajomość pieśni patriotycznych i symboli narodowych.
• Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.

EDUKACJA PROZDROWOTNA
 Co to znaczy prowadzić zdrowy tryb życia?
 Zdrowo jesz – lepiej żyjesz; warsztaty prowadzone przez szkolną pielęgniarkę.
 Nałogi i uzależnienia ograniczeniem wolności czy dowodem wolności? – debata.
 Uzależnienie od korzystania z komórek – fonoholizm.
 Zachowania zagrażające i sprzyjające zdrowiu.
 Walczymy z agresją słowną i fizyczną.
 Skuteczne metody komunikowania się.
• Doskonalimy koncentrację – ćwiczenia.
 W szkole dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
 Lubię wychowanie fizyczne – kontynuujmy modę na sport.
 Fizyczne i psychiczne skutki uzależnienia od alkoholu.
 ,,Gdy smutek łamie serce” – fakty i mity na temat depresji.
 Oblicza samotności.
 Sygnały zagrożenia samobójstwem.

EDUKACJA SPOŁECZNA
 Przypomnienie dokumentów regulujących życie szkoły.
 Analizowanie frekwencji uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i terapeutycznych co najmniej raz w miesiącu. Kontrolowanie zeszytu potwierdzającego udział ucznia w wyżej wymienionych zajęciach.
 Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji – sytuacja ucznia dyslektycznego w rzeczywistości szkolnej.
 Co jest przyczyną wagarów?
• Rola autorytetu w życiu człowieka.
• Kultura a subkultura.
 Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o sektach?
 Poznajemy i akceptujemy prawa człowieka – lekcja wykorzystująca znajomość Konwencji Praw Dziecka.
 Wspólnie oceniamy nasze zachowanie. Samoocena ucznia.
 Uczę się akceptacji siebie.
• Nie ma życiowych porażek są tylko doświadczenia.
 Uczucia, jak je okazywać? Emocje, jak je nazywać?
 Negocjacje, kompromis, wybaczanie skutecznymi sposobami rozwiązywania konfliktów.
 Cechy absolwenta Gimnazjum nr 1 (założenia z Programu Wychowawczego a samoocena).
 Zapoznanie z zasadami przeprowadzania i oceniania egzaminów gimnazjalnych.
 Konsekwencje umieszczania nagich zdjęć w Internecie ?
 Inny nie znaczy gorszy. O tolerancji ( 16 XI Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 2 IV Światowy Dzień Świadomości Autyzmu)
 Gimnazjalny savoir vivre.
 Uchodźcy – test na tolerancję dla młodego człowieka.
 „Twoje dane to tylko Twoja sprawa”- o ochronie danych osobowych.
 ,,Przestępstwo przeciwko dokumentom”- konsekwencje prawne.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
 Konkurs czytelniczy dla klas III; zbieramy książki dla szkolnej biblioteki.
• Internet i telewizja wielkim źródłem informacji, ale też zagrożeń.
• Prezentacje ulubionych książek.
• Wychowanie przez czytanie – propagowanie głośnego czytania na wybranych przedmiotach.
• Kodowanie i programowanie – trzeci język świata.

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE
 Jesteśmy bezpiecznymi użytkownikami drogi i chodnika.
 Znam Kodeks Drogowy- quiz wiedzy.

EDUKACJA EKOLOGICZNA
• Zbieramy surowce wtórne i segregujemy śmieci.
 Nasza rola w przeciwdziałaniu degradacji środowiska.

ORIENTACJA ZAWODOWA
• Praca – konieczność czy przywilej?
• Mój przyszły zawód – multimedialna prezentacja zawodów.
 Wybieramy swój wymarzony zawód – chęci a predyspozycje.
• Zasady naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych.
• Propozycje kształcenia dla uczniów realizujących kształcenie specjalne.
 Spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy nt. „Preferencje zawodowe na rynku pracy”.
• Warsztaty z pedagogiem – „Samobadanie zainteresowań zawodowych”.
 Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego, aktywne metody poszukiwania pracy (zajęcia z pedagogiem szkolnym).
 Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? (zajęcia z pedagogiem szkolnym).

• – obowiązkowe tematy do realizacji

2. Tematyka pedagogizacji rodziców

1. Zaburzenia depresyjne i samobójstwa wśród młodzieży gimnazjalnej.
2. Osamotnienie dziecka w rodzinie. Szkolna samotność.
3. Jak uczyć dziecko dobrych manier w domu i w szkole?
4. Jak skutecznie zachęcić dziecko do czytania ?

3. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ / KONKURSÓW SZKOLNYCH – 2016 / 2017
Rodzaj imprezy termin odpowiedzialni
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 01.09.16 N. Ośliślok, SU
M. Hryniewicki
M. Satro
Z. Mielnik
Uroczystości patriotyczne poświęcone 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Żołnierzy Walczących o Wyzwolenie Kołobrzegu 01.09.16 wych. klas II
„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” – wojewódzki program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych I śródrocze E. Jakimiec
E. Brelik
A. Spadło, SANEPID
Mistrzostwa Kołobrzegu w regatach łodzi DZ 14.09.16 Z. Mielnik
Sprzątanie Świata – Polska 2016 wrzesień P. Sroka
Rowerowy Rajd Gwiaździsty dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego wrzesień P. Kaczmarek
PARKRUN – bieg na dystansie 5 km z pomiarem czasu organizowany co tydzień cyklicznie cały rok R. Litwinowicz
„Żyj smacznie i zdrowo” cyklicznie cały rok E. Jakimiec
H. Paradowska
B. Traczyk-Oskroba
Warsztaty chemiczne dla klas I organizowane przez UMK w Toruniu w zal. od organizatora A. Goral
Akcje charytatywne Szkolnego Koła CARITAS:
• Dzień Papieski (październik)
• Tydzień Miłosierdzia (kwiecień)
• Dzień Misyjny (październik)
• Hospicjum (listopad)
• Dzień Misyjny (styczeń)
• Jałmużna Wielkopostna / Misje (marzec – kwiecień)
• Pole Nadziei (kwiecień-maj) cały rok M. Błachowiak
B. Sawicka-Bartha
Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ognisko integracyjne dla klas I 16.09.16 wychowawcy kl. I
SU, A. Rebelska
Konkurs dla klas pierwszych „Czy znasz swoją nową szkołę?” 16.09.16 H. Paradowska
Szkolne zawody w lekkiej atletyce wrzesień/
październik E. Haponiuk
R. Litwinowicz, R. Szpak
Światowy Dzień Zwierząt – zbiórka darów dla schroniska październik E. Brelik
H. Paradowska
Dzień bezpiecznego komputera 12.10.16 E. Brelik
H. Paradowska
B. Traczyk-Oskroba
Dzień Edukacji Narodowej 13.10.16 N. Ośliślok, SU
M. Szymańska, koło teatralne
Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Konkurs czytelniczy dla uczniów klas III – podaruj szkole książkę październik U. Baniak
A. Kuliś,
wychowawcy kl. III
Konkurs frazeologiczny dla uczniów klas pierwszych październik U. Baniak
Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół gimnazjalnych – eliminacje szkolne październik D. Błaszczyk
Diecezjalny Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej październik M. Błachowiak
B. Sawicka-Bartha
Diecezjalny Konkurs Plastyczny „Mój Kościół na Pomorzu” październik M. Błachowiak
B. Sawicka-Bartha
Metropolitalny Konkurs Papieski październik M. Błachowiak
B. Sawicka-Bartha
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji:
• spotkanie Klubu Rodziców Dzieci Dyslektycznych
• dyktando konkursowe
• rebusomania
• programowanie z robotami
• scrabble
• komiksowa przygoda ze scretchem
• prezentacja Programu Biofeedback (terapia ADHD, autyzm, dysleksja) październik J. Krępeć M. Kamińska
wszyscy wychowawcy
Warsztaty savoir – vivre październik\
listopad B. Traczyk-Oskroba
E. Brelik
VII Przegląd Twórczości Osób, którym „wędruje się trochę trudniej…” listopad J. Olechno
U. Baniak
„Dopalacze” – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych listopad SANEPID
E. Jakimiec
E. Brelik
A. Spadło
Przedstawienie teatralne lub wieczornica muzyczno-poetycka z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 10.11.16 M. Szymańska, koło teatralne
Konkurs frazeologiczny dla uczniów klas drugich listopad U. Baniak
Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych 18.11.16 E. Brelik
B. Traczyk-Oskroba
H. Paradowska
Eliminacje rejonowe konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych listopad D. Błaszczyk
Jowita Musiał
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka listopad E. Brelik
Dzień Pluszowego Misia 25.11.16 SU, N. Ośliślok
Dyskoteka andrzejkowa 30.11.16 N. Ośliślok
M. Satro
M. Hryniewicki, SU
Ogólnopolska akcja „Góra Grosza 2016” listopad/
grudzień N. Ośliślok, SU
Kartka świąteczna – konkurs plastyczny listopad/
grudzień B. Traczyk-Oskroba
Jowita Musiał
Bombka na szkolną choinkę – konkurs plastyczny listopad/
grudzień N. Ośliślok, SU
Ogólnoświatowy Dzień bez Papierosa – happening, plakaty grudzień E. Jakimiec
E. Brelik
H. Paradowska
„Znajdź właściwe rozwiązanie” – zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej grudzień E. Jakimiec
E. Brelik
A. Spadło, SANEPID
Szkolne Mikołajki 06.12.16 N. Ośliślok, SU
Mikołajkowy turniej piłki siatkowej grudzień K. Ośliślok
R. Szpak
M. Rzeszotek
„Godzina kodowania” w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej 7-13.12.16 M. Kamińska
J. Krępeć
Spotkania wigilijne z wychowawcą (podczas lekcji) 22.12.16 wychowawcy klas
Szkolne Jasełka grudzień B. Sawicka-Bartha
VII Międzyszkolny konkurs pięknego czytania dla uczniów SP, gimnazjalistów i licealistów grudzień A. Rebelska
Regionalny Przegląd Jasełek „Idą Kolędnicy” grudzień/
styczeń B. Sawicka-Bartha
Szkolne eliminacje konkursu LMiR „Młodzież na Morzu”, „Wiedza o Pomorzu Zachodnim” grudzień/
styczeń Z. Mielnik
„Jak żyć pięknie i mądrze” –profilaktyka z zabawą; konkurs dla klas drugich styczeń K. Trojanowska
E. Brelik, A. Spadło
„Trzymaj formę” – tydzień zdrowego trybu życia: sport, odżywianie, organizacja czasu (profilaktyka otyłości i nadwagi wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez propagowanie aktywności fizycznej i racjonalizowanie diety) I śródrocze
styczeń E. Jakimiec
H. Paradowska
E. Brelik
A. Spadło, SANEPID
Zabawa karnawałowa 08.02.17 N. Ośliślok, SU
M. Hryniewicki
M. Satro
Konkursy recytatorskie „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” oraz „Mała Herbertiada” – eliminacje szkolne luty/marzec M. Szymańska
A. Kuliś
Konkurs dla klas pierwszych „Z zoologią na TY” luty M. Wilewska
A. Goral
A. Leśniakiewicz
Konkurs wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych luty N. Ośliślok
R. Bańkowski
E. Rowińska
B. Prewencka-Czubik
E. Czuluk
Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją 23.02.17 A. Spadło
H. Paradowska
Prezentacje projektów edukacyjnych II śródrocze opiekunowie projektów
Festiwal Teatrów Profilaktycznych – eliminacje szkolne marzec A. Spadło
E. Brelik
M. Szymańska
A. Kuliś
A. Rebelska
Tydzień matematyki w szkole:
• ogólnoświatowy dzień liczby Π
• konkurs matematyczny KANGUR
• konkurs matematyczny dla uczniów klas drugich i trzecich
• „Umiesz liczyć, licz na siebie” – konkurs na najlepszego matematyka klas I (maj) marzec A. Krzysztofik-Kuna
K. Trojanowska
Współorganizacja eliminacji rejonowych konkursu LMiR „Młodzież na Morzu”, „Wiedza o Pomorzu Zachodnim” marzec Z. Mielnik
Europejski Dzień Mózgu – warsztaty terapii Biofeedback marzec M. Kamińska
J. Krępeć
Spotkanie z kombatantami i przedstawicielami Stowarzyszenia „Pionier” z okazji 72. Rocznicy walk o Kołobrzeg marzec J. Kwaśnik
T. Urbańska
M. Hryniewicki
Ślubowanie Jungów LMiR 18.03.17 Z. Mielnik
Konkurs piosenki angielskiej marzec N. Ośliślok
XIV Międzygimnazjalny konkurs ortograficzny marzec A. Kuliś
H. Górska-Sęk
A. Pietrzak
A. Rebelska
M. Szymańska
Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych marzec M. Satro
Jowita Musiał
Kolorowa Akademia Wiedzy Ogólnej dla uczniów gimnazjum z deficytami marzec A. Rebelska
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – Polska na niebiesko 31.03.17 lub
03.04.17 J. Krępeć
pedagodzy specjalni
Prezentacja szkół ponadgimnazjalnych kwiecień E. Brelik
Światowy Dzień Książki – zbiórka książek dla przedszkoli i szkół podstawowych kwiecień E. Brelik
Jowita Musiał
XII Międzyszkolny Festiwal Teatrów Profilaktycznych – Dni Teatru marzec/
kwiecień A. Spadło
E. Brelik
M. Szymańska
A. Kuliś
A. Rebelska
Bajki terapeutyczne – Dni Teatru marzec/
kwiecień A. Skrzyniarz
H. Paradowska
Jowita Musiał
N. Ośliślok, SU
Dzień Ziemi. Bieg ekologiczny kwiecień M. Wilewska
A. Goral
A. Leśniakiewicz
E. Brelik
Udział w XXVI Zlocie Jungów maj Z. Mielnik
„Anatomia – prosta sprawa” konkurs dla uczniów klas drugich maj M. Wilewska
A. Goral
A. Leśniakiewicz
„Dzieje Kołobrzegu na tle panowania pierwszych Piastów” – XIV międzygimnazjalny konkurs historyczny (w ramach obchodów Dni Kołobrzegu) maj J. Kwaśnik
T. Urbańska
M. Hryniewicki
Polska Biega maj R. Litwinowicz
Turniej kołobrzeska liga mini siatkówki maj K. Ośliślok
R. Szpak
M. Rzeszotek
Heppening czytelniczy w miejscu publicznym (czytanie fragmentów książek, „uwalnianie książek – bookcrossing”) maj U. Baniak
Dni Kołobrzegu – aktywny udział uczniów i nauczycieli 26-28.05.17 uczniowie
nauczyciele
Regaty „smoczych łodzi” na Parsęcie maj Z. Mielnik
Dyktando języka niemieckiego maj K. Markwart
M. Satro
Trzymaj formę … psychiczną maj/
czerwiec A. Spadło
Wybory nastolatka z klasą maj/
czerwiec E. Brelik
Dzień Dziecka na sportowo i wesoło: turnieje sportowe, prezentacje artystycznych talentów, ognisko przy muzyce. Sportowy Turniej Miast i Gmin. Dzień Optymistyczny 01.06.17 E. Haponiuk, SU
nauczyciele w-f
H. Paradowska
A. Spadło
A. Skrzyniarz
wychowawcy
Wybór omnibusa szkoły czerwiec A. Skrzyniarz
Rozgrywki szkolne w piłce nożnej, piłce siatkowej i koszykowej czerwiec nauczyciele w-f
Turniej piłki plażowej czerwiec K. Ośliślok
R. Szpak
M. Rzeszotek
Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego czerwiec N. Ośliślok, SU
„Najlepszy germanista” – konkurs dla klas pierwszych czerwiec K. Markwart
M. Satro
J. Musiał
Mistrzostwa Kołobrzegu w regatach łodzi DZ czerwiec Z. Mielnik
Puchar Bałtyku w kolarstwie szosowym. Wyścigi dla dzieci w każdej kategorii czerwiec/lipiec P. Kaczmarek
Bal klas III czerwiec rodzice ucz. klas III
Ognisko pożegnalne dla uczniów klas III czerwiec wychowawcy kl. III
Uroczyste zakończenie roku szkolnego / pożegnanie trzecioklasistów 23.06.17
wych. kl. III
N. Ośliślok, SU
M. Hryniewicki
M. Satro
Z. Mielnik
H.Górska-Sęk
A. Pietrzak

4. Realizacja obowiązujących podstaw programowych

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
Systematyczne realizowanie podstawy programowej na wszystkich przedmiotach.
 Zapoznanie i wdrażanie podstawy programowej gimnazjum.
 Wykorzystanie treści nauczania – wymagań szczegółowych do przeprowadzania testów sprawdzających. nauczyciele cały rok

Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
 Korzystanie z różnych szkoleń, projektów edukacyjnych oraz wydawnictw w przygotowaniu uczniów do egzaminu, np. Operon, GWO.
 Korzystanie z „Informatora o egzaminie gimnazjalnym” w procesie przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
 Zapoznanie uczniów z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego. nauczyciele

T. Musiał cały rok

kwiecień
Analizowanie wyników testów próbnych i egzaminów zewnętrznych OKE.  Przeprowadzanie egzaminu próbnego i sprawdzanie testów.
 Opracowanie i zaprezentowanie radzie pedagogicznej raportu z wyników egzaminu gimnazjalnego, wyciąganie wniosków, określenie zaleceń, a następnie ich realizacja w kształceniu.
 Określenie tendencji rozwoju szkoły i edukacyjnej wartości dodanej. dyrekcja
J.Musiał
H. Górska-Sęk
P.Kołaczkowski
N. Ośliślok
M. Satro
styczeń

sierpień

wrzesień

Przeprowadzanie testów diagnozujących dla uczniów klas I oraz sprawdzających dla uczniów klas I-III o profilu cyfrowym z wybranych przedmiotów.  Analiza wiedzy i umiejętności uczniów klas I.
 Szczegółowa analiza osiągnięć uczniów, wyciąganie wniosków, określenie zaleceń do dalszej pracy.
 Wdrażanie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów. przewodniczący zespołów przedmiotowych wrzesień

maj

5. Praca z uczniem zdolnym

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
Stworzenie możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.  Organizowanie i przygotowanie uczniów do różnych konkursów wiedzy i umiejętności na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym.
 Zorganizowanie międzygimnazjalnego konkursu ortograficznego.
 Zorganizowanie szkolnych konkursów literackich, fotograficznych, plastycznych, recytatorskich.
 Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu matematycznego oraz Tygodnia Matematyki.
 Kontynuacja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych.
 Przegląd twórczości plastycznej, fotograficznej, filmowej.
 Doskonalenie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności.
 Kontynuowanie działań w ramach „Szkoły Odkrywania Talentów” .
 Kontynuacja klasy sportowej, dziennikarskiej, cyfrowej, matematycznej i językowej.
 Utworzenie klasy z tradycją i lingwistycznej.
 Realizacja projektu: ”Chemia w małej skali”-laboratoria chemiczne. nauczyciele przedmiotu

Danuta Błaszczyk- Lider zdolności

cały rok

Zaproponowanie szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych.  Prowadzenie kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęć indywidualnych z uczniem zdolnym.
 Redagowanie gazetki szkolnej „Tornister”.
 Działalność kół rozwijających zdolności artystyczne, np. koło plastyczne, teatralne, poetycko – literackie. nauczyciele cały rok
Dobieranie odpowiednich form i metod pracy na lekcjach w zależności od możliwości uczniów.  Wdrażanie na lekcjach atrakcyjnych form i metod pracy.
 Zwiększenie wykorzystania środków audiowizualnych na lekcjach, stosowanie prezentacji, ćwiczeń interaktywnych, filmów, praca z iPadem, zajęcia Biofeedback.
 Zróżnicowanie wymagań w zależności od zdolności uczniów.
 Stworzenie uzdolnionym uczniom możliwości wykonywania przez nich dodatkowych prac, ćwiczeń i zadań.
 Rozwijanie zdolności twórczych, intelektualnych na bazie wiedzy i zamiłowania do morza. nauczyciele cały rok
Zachęcanie i mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych, rejonowych, ogólnopolskich.  Praca koordynatora ds. konkursów uczniowskich, gromadzącego i przekazującego nauczycielom wszelkie informacje o konkursach i ich wynikach.
 Przygotowanie uzdolnionych uczniów do konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych na zajęciach kół pozalekcyjnych i w czasie indywidualnych spotkań.
 Zdobywanie wiadomości z różnych dziedzin wiedzy – wybór Omnibusa Szkoły. Danuta Błaszczyk

nauczyciele przedmiotu

Agata Skrzyniarz na bieżąco

maj-czerwiec
Promowanie uczniów uzdolnionych.  Przygotowanie wystaw prac uczniów.
 Udział w konkursach.
 Publikacje prac w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły.
 Prezentacja osiągnięć uczniów w prasie, TV lokalnej, na miejskiej i szkolnej stronie internetowej oraz na Facebook szkoły.
 Wnioskowanie o nagrody proponowane przez różne stowarzyszenia, fundacje, Rotary Klub Kołobrzeg.
 Nagradzanie uczniów mających osiągnięcia stypendiami motywacyjnymi (Nagrody Prezydenta Miasta, Nagrody Dyrektora). Nauczyciele przedmiotu
Urszula Baniak

Małgorzata Kamińska
Elżbieta Ważydrąg
Beata Traczyk-Oskroba

dyrekcja
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.  Badanie uczniów wybitnie uzdolnionych w celu zakwalifikowania do indywidualnego toku nauczania.
Nauczyciele przedmiotu
wychowawcy cały rok

6. Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
Indywidualna praca z uczniem mającym trudności w nauce – odpowiedni dobór metod pracy.  Dostosowanie programów nauczania do możliwości ucznia.
 Modyfikowanie PSO uwzględniające zalecenia zawarte w opiniach.
 Stosowanie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych metod aktywizujących, które w uczniach mających trudności w nauce rozbudzą chęć do rozwiązywania problemów, zadawania pytań i interesowania się danym przedmiotem.
 Zachęcanie uczniów, aby zaczęli wierzyć w swoje możliwości, aby czynnie uczestniczyli w lekcjach i doskonalili swoje umiejętności.
 Dobieranie, konstruowanie takich ćwiczeń i zadań, aby uczeń mógł świadomie ćwiczyć swoje zaburzone funkcje.
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
 Analizowanie przez wychowawcę frekwencji ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
 W trakcie zajęć z uczniem mającym problemy w nauce tworzenie nowych wiadomości na tym, co uczeń potrafi i robi dobrze oraz poszukiwanie dla niego takich możliwości działania, w których miałby szansę na osiągnięcie sukcesu i rozwijałby zaufanie do samego siebie.
 Wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności w nauce w ramach powołanych zespołów ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Nauczyciele cały rok
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.  Badanie uczniów mających problemy w nauce w celu wskazania zaleceń do dalszej pracy i określenia rodzaju zaburzeń. Wychowawcy, psycholog na bieżąco

7. Działania zapobiegające i eliminujące niedostosowanie społeczne

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
Kształtowanie prawidłowej komunikacji interpersonalnej.  Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i własnych problemów, opierania się naciskom ze strony otoczenia.
 Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
 Przyswojenie technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów.
 Ograniczenie wpływów negatywnych wzorców zachowań oraz promowanie pozytywnych.
 Współpraca z Policją, Strażą Graniczną oraz Strażą Miejską. Wychowawcy

pedagog
psycholog
zespół wychowawczy
klas I, II i III

na bieżąco

Realizowanie projektu profilaktycznego
„Międzyszkolny Festiwal Teatrów Profilaktycznych”.  Przygotowanie przedstawień profilaktycznych przez młodzież szkolną i zaprezentowanie ich na szkolnym i międzyszkolnym festiwalu.
 Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Problemów Alkoholowych.
 Składanie wniosków o dofinansowanie działań profilaktyki alkoholowej do MPPiRPA. Małgorzata Szymańska
Anna Kuliś
Agnieszka Spadło

od listopada do marca
Profilaktyka uzależnień.  Dostrzeganie zgubnych dla zdrowia fizycznych i psychicznych skutków uzależnień i nałogów.
 Nikotynizm i alkoholizm jako choroby XXI wieku – jak się przed nimi ustrzec?
 Ćwiczenia postaw asertywnych.
 Wyświetlenie filmów o skutkach zażywania narkotyków.
 Systematyczne prowadzenie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
 Realizowanie programów własnych: „Chcesz być silny, piękny, zdrowy, powiedz nie i nałóg z głowy”, „Narkotyki krótka droga do przepaści”.? „Trzymaj formę…psychiczną”.
 Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków pt. ,,Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”
Wychowawcy,
pedagog,
psycholog,
pielęgniarka,
katecheci,
K. Trojanowska na bieżąco
Promocja postaw szacunku i tolerancji dla innych.  Kształtowanie szacunku dla rodziców oraz ludzi starszych i niepełnosprawnych.
 Tolerancja dla odrębności innej osobowości i narodowości (uchodźcy)
 Kształtowanie szacunku dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 Aktywizowanie uczniów do uczestniczenia w wolontariacie.
 Kontynuacja szkolnego programu „Bądź dobry”. Wychowawcy
Małgorzata Błachowiak
Beata Bartha na bieżąco
Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu.  Przestrzeganie Regulaminu Szkoły.
 Respektowanie ustalonych zasad.
 Systematyczne analizowanie frekwencji uczniów.
 Wspomaganie psychologiczne i terapeutyczne uczniów mających trudności z dostosowaniem się do panujących norm.
 Zachęcanie do spotkań w grupach socjoterapeutycznych i indywidualnej terapii psychologicznej.
 Organizowanie spotkań zespołu wspierającego ucznia i rodzinę.
 Prowadzenie indywidualnej terapii dla ucznia oraz wsparcia dla rodzica.
Wychowawcy
psycholog, socjoterapeuta na bieżąco
Funkcjonowanie zajęć socjoterapeutycznych.  Objęcie w szkole terapią uczniów mających problemy z dostosowaniem społecznym.
 Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów przejawiających zachowania agresywne, a także dla tych, którzy mają zaniżone poczucie własnej wartości.
 Współpraca z Poradnią Psych.- Pedag. Teresa Musiał,
pedagog
psycholog cały rok

8. Bezpieczeństwo ucznia w szkole

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.
 Wdrażanie procedur zachowania bezpieczeństwa w szkole.
 Ochrona danych osobowych.
 Przestrzeganie istniejących regulaminów.
 Zwalczanie dyskryminacji i przeciwdziałanie nienawiści i agresji. Dyrekcja, psycholog,pedagog, B.Traczyk-Oskroba
wychowawcy
Propagowanie zasad zachowania się na wypadek różnych zagrożeń.  Znajomość podstawowych zasad zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
 Kształtowanie umiejętności oceniania wydarzeń zagrażających życiu i zdrowiu.
 Respektowanie obowiązujących zarządzeń.
 Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. Wychowawcy
L.Lisowska
Z.Mielnik
B.Traczyk-Oskroba
H.Paradowska

Dyrekcja, H.Paradowska na bieżąco
Przeciwdziałanie przemocy i agresji.  Kształtowanie wśród młodzieży zachowań wolnych od terroru psychicznego.
 Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
 Dostrzeganie dobrych i złych zachowań ludzi, zrozumienie przyczyn własnych zachowań.
 Zorganizowanie Szkolnego Dnia bez Przemocy.
 Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów przejawiających zachowania agresywne, a także dla tych, którzy mają zaniżone poczucie własnej wartości.
 Przygotowanie i realizacja „Dnia Optymistycznej Szkoły”.
Pedagog, psycholog, wychowawcy,
Socjoterapeuta,
H.Paradowska
Propagowanie zasad korzystania
z dróg.  Przygotowanie młodego człowieka do umiejętnego i bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.
 Uświadomienie uczniom zagrożeń istniejących na drodze.
 Zachowanie bezpieczeństwa w trakcie przechodzenia przez tory kolejowe. Przechodzenie w wyznaczonych miejscach zgodnie z przepisami.
 Zaopatrzenie uczniów w odblaski.
 Kształtowanie potrzeb troski o zdrowie i życie własne oraz innych uczestników ruchu drogowego. Beata Traczyk-Oskroba
wychowawcy klas
dyrekcja
cały rok
Aktualizacja danych nt. posiadanych kart rowerowych.  Zwrócenie uwagi uczniom na konieczność posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy, gdy dojeżdżają do szkoły rowerami lub skuterami.
 Umożliwienie chętnym uczniom zdobycia w czasie nauki w gimnazjum karty rowerowej. wychowawcy
Beata Traczyk-Oskroba

wrzesień
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami policji nt. bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.  Zapoznanie młodzieży z zagrożeniami najczęściej spotykanymi w życiu codziennym, a także z konsekwencjami prawnymi.
 Udzielenie uczniom wskazówek, jak reagować na trudne sytuacje i gdzie zwrócić się o pomoc. pedagog
psycholog
Funkcjonowanie monitoringu w szkole.  Wzmożenie opieki i nadzoru kadry pedagogicznej nad uczniami w miejscach, gdzie wypadki zdarzają się najczęściej (korytarze, szatnie, sala gimnastyczna).
 Rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń.
 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez zwiększenie ilości kamer, rozbudowanie monitoringu na boisku szkolnym. dyrekcja
wicedyrektor wrzesień
Znajomość praw dziecka i ucznia.  Przypomnienie Konwencji Praw Dziecka.
 Zorganizowanie panelu dyskusyjnego nt. przestrzegania Praw Dziecka w szkole i w domu. wychowawcy
opiekun SU

na bieżąco
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej.  Zapoznanie młodzieży z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, przepisami przeciwpożarowymi, środkami alarmowania, drogami ewakuacyjnymi w zakresie zapobiegania pożarom i postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.
 Wycieczka do Komendy Straży Pożarnej. dyrekcja
H.Paradowska
Klasy III

9. Wychowanie patriotyczno-obywatelskie

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
Rozbudzanie potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką.
 Przekazywanie wiedzy nt. kultury narodowej z uwzględnieniem własnego regionu.
 Kształtowanie poczucia estetyki, uwrażliwienia na dobra kultury narodowej.
 Zapoznanie z pięknem i bogactwem polskiego dziedzictwa kulturowego – udział w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych.
 Organizowanie wyjazdów do teatru, wyjść do kina, galerii, muzeum. wychowawcy
nauczyciele cały rok
Wyrabianie postaw patriotycznych i obywatelskich, budzenie świadomości regionalnej.  Przybliżenie dziejów Polski – żywe lekcje historii w muzeum.
 Wzmacnianie motywacji do kultywowania tradycji rodzinnych.
 Wpajanie szacunku do symboli narodowych.
 Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.
 Przygotowanie inscenizacji poświęconej odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku – „O tej co nie zginęła”.
 Przeprowadzenie spotkania z okazji rocznicy walk o Kołobrzeg z udziałem kombatantów walczących o Kołobrzeg i pierwszych kołobrzeżan ze Stowarzyszenia „PIONIER”.
 Uczestniczenie w odtworzeniu Zaślubin z Morzem.
 Uświadomienie młodzieży obowiązku szacunku dla flagi, godła i hymnu.
 Realizacja programu własnego „Bliższe i dalsze spotkania z historią”.
 Rozwijanie współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
 Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości etycznych i moralnych. Joanna Kwaśnik
Teresa Urbańska

wychowawcy,

M. Szymańska,
J. Kwaśnik

J. Kwaśnik cały rok

listopad

marzec

Poznawanie historii miasta i okolic – integracja ze środowiskiem lokalnym.
 Pogłębianie wiedzy o mieście i regionie – quiz na lekcjach wos-u „Znam historię Kołobrzegu na szóstkę”.
 Zorganizowanie konkursu plastycznego i fotograficznego.
 Poznawanie historycznych miejsc kultu religijnego.
 Włączenie się uczniów w uroczystości miejskie z okazji Dni Kołobrzegu
 Przekazywanie informacji nt. funkcjonowania szkoły do lokalnych mediów i przesyłanie na strony elektronicznych gazet.
 Udział uczniów w uroczystościach Zaślubin z Morzem.
nauczyciele historii
wychowawcy klas
Z.Mielnik

dyrekcja
nauczyciele
A.Pietrzak
R. Szpak marzec

na bieżąco

10. Wychowanie integracyjne

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
Promowanie nauki w oddziałach integracyjnych.  Informowanie uczniów, mieszkańców o funkcjonowaniu oddziałów integracyjnych w naszej szkole.
 Organizowanie dla uczniów z orzeczeniami różnorodnych konkursów umożliwiających odniesienie sukcesu.
 Kształtowanie postaw akceptujących inność drugiego człowieka.
 Kontynuowanie współpracy z Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym „Okruszek”.
 Udział w Przeglądzie Twórczości Osób, którym „wędruje się trochę trudniej…” dyrekcja
A.Spadło
A.Kuna

J.Olechno,
U.Baniak wrzesień

listopad
Uwrażliwienie rodziców dzieci dysfunkcyjnych na ich problemy.  Współpraca rodziców z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 Wspólne opracowanie i realizowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
 Kontynuacja funkcjonowania w szkole Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
 Czynny udział rodziców w spotkaniach „Klubu Rodzica Dzieci Dyslektycznych”.
 Wzbogacanie wiedzy rodziców o dzieciach o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 Wypracowywanie skutecznych działań w stosunku do dziecka z zaburzeniami emocji i zachowania, nadpobudliwych psychoruchowo, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 Promowanie terapii za pomocą biofeedback. nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych według potrzeb
Diagnozowanie funkcjonowania integracji w szkole.  Badanie oczekiwań rodziców i uczniów uczęszczających do oddziałów integracyjnych.
 Przeprowadzanie testów diagnozujących, sprawdzających, egzaminów próbnych dostosowanych do możliwości uczniów z orzeczeniami PPP.
wychowawcy klas integracyjnych

nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych październik

styczeń

maj
Wspieranie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych ze wszystkich przedmiotów.
 Zwiększenie ilości zajęć rewalidacji indywidualnej.
 Organizowanie konkursów, turniejów, zawodów sportowych.
 Nagradzanie przez Dyrektora i Prezydenta Miasta, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną osiągających sukcesy edukacyjne
 Organizacja Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
 Realizowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.
 Systematyczna wymiana informacji między wychowawcą i nauczycielami oraz rodzicem – nauczycielem.
 Realizowanie programów innowacyjnych i własnych. Zwiększenie ilości programów innowacyjnych.
 Zakup pomocy dydaktycznych usprawniających pracę ucznia na zajęciach.
zespół ds. integracji

nauczyciele wspomagający cały rok

kwiecień

11 . Edukacja zdrowotno-ekologiczna

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
Propagowanie wiedzy o stanie środowiska w mieście, kraju i na świecie.  Udział w konkursach ekologicznych szkolnych i międzyszkolnych.
 Prezentacja działań lokalnej społeczności dla dobra środowiska.
 Aktualizowanie gablot i tablic na holu szkoły. nauczyciele biologii
cały rok
Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu.  Uwrażliwienie na stan czystości w otoczeniu poprzez udział w akcjach:
– Sprzątanie Świata,
– Ogólnoświatowy Dzień bez Papierosa,
– Światowy Dzień Walki z AIDS,
– Dzień Ziemi,
– Zbieramy zużyte baterie,
 Wyrabianie przekonania o możliwości przeciwdziałania degradacji środowiska.
 Działania na rzecz bezdomnych zwierząt – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt. nauczyciele biologii,
pielęgniarka,
Natalia Ośliślok
cały rok
Wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania się.  Realizacja programu „Żyj smacznie i zdrowo” .
 Realizacja programu edukacyjnego pt. „Trzymaj formę”.
 Przeprowadzenie akcji promujących zdrowe odżywianie:
 Zdrowe śniadanie,
 Jedzmy warzywa i owoce,
 Szklanka mleka dla ucznia. H. Paradowska
pielęgniarka szkolna

cały rok

październik
zima
Budzenie poczucia piękna przyrody.  Obcowanie z przyrodą – wycieczki do parków krajobrazowych, ogrodów dendrologicznych.
 Opieka nad drzewostanem w okolicy szkoły. wychowawcy
nauczyciele biologii cały rok

12. Wychowanie czytelniczo – medialne

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.  Udział w programie „Aktywna edukacja” –wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu się.
 Zaktywizowanie działalności internetowego centrum informacji multimedialnej.
 Przeprowadzanie zajęć z przedmiotów, kół zainteresowań w salach komputerowych.
 Ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnych w Internecie.
 Umożliwienie uczniom, nauczycielom dostępu do Internetu poza lekcjami.
 Tworzenie multimedialnej kroniki szkoły.
 Prowadzenie strony internetowej szkoły.
 Opracowywanie materiałów (zdjęć, sprawozdań na szkolną stronę internetową).
 Ćwiczenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 Zwrócenie uwagi na zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu – cyberprzemoc.
 Systematyczne korzystanie z e-podręczników oraz e-booków.
 Klasy cyfrowe wykorzystujące nowoczesne technologie w edukacji.
 Programowanie i kodowanie jako język przyszłości. dyrektor
U.Baniak
P.Kołaczkowski

bibliotekarz

nauczyciel przedmiotu

Małgorzata Kamińska
Zenon Mielnik
Urszula Baniak

wychowawcy

bibliotekarz, nauczyciele

dyrekcja
nauczyciele

Małgorzata Kamińska
Jolanta Krępeć na bieżąco

Rozwijanie i utrwalenie zainteresowań i nawyków czytelniczych.  Samodzielne korzystanie z księgozbioru biblioteki.
 Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży.
 Umiejętność wyszukiwania materiałów na określony temat za pomocą katalogów.
 Tworzenie własnej biblioteczki zgodnie z zainteresowaniami.
 Organizowanie konkursów czytelniczych.
 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną im. Galla Anonima w Kołobrzegu.
 Koło Przyjaciół Biblioteki. nauczyciele
bibliotekarz

opiekunowie świetlicy

na bieżąco
Uwrażliwienie na zjawisko fałszerstw, oszustw i korupcji.  Wskazywanie przyczyn korupcji.
 Stosowanie reguł prawa, uczciwości i odpowiedzialności.
wychowawcy na bieżąco

13. Wychowanie przez ruch i sport

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
STOP zwolnieniom z WF.  Organizowanie aktywnych przerw.
 Wybór liderów sportu i rekreacji spośród uczniów.
 Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym kształcenie sprawności fizycznej – bieg po zdrowie.
 Przeciwdziałanie zwolnieniom z wf-u poprzez odpowiednią współpracę z rodzicami.

nauczyciele wf
wychowawcy

cały rok
Klasy sportowe – duma szkoły i środowiska lokalnego.  Zwiększenie ilości godzin wychowania fizycznego.
 Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.
 Ukierunkowany program szkolenia sportowego mający na celu rozwijanie uzdolnień sportowych uczniów w wybranych dziedzinach sportu.
 Stworzenie uczniom warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych.
 Kontynuacja ogólnopolskiego programu Siatkarskich Ośrodków Sportowych dyrekcja
K.Ośliślok
R.Szpak
M.Rzeszotek
W.Jancz
J.Misiura
A.Goral
wrzesień
na bieżąco
Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów.
 Prowadzenie jednej godziny w tygodniu z zajęć wychowania fizycznego zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
 Poszerzenie oferty zajęć sportowych.
 Umożliwienie uczniom aktywnego spędzania wolnego od nauki czasu na zajęciach SKS-u.
 Zachęcanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.
 Udział w ogólnopolskim programie „Trzymaj Formę”.
 Etyczne zachowanie podczas pełnienia roli organizatora, widza, sędziego, zawodnika.
 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów.
 Motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej dziedzinie i prezentowanie swoich osiągnięć.
 Udział w różnych zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych.
 Udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – Sportowy Turniej Miast i Gmin.
 Uczestniczenie w zajęciach koła żeglarskiego i LMiR.
 Wybór „Sportowca Szkoły”. nauczyciele
wychowania fizycznego

Pielęgniarka
H.Paradowska

Edyta Haponiuk
cały rok
Rozwijanie zainteresowań żeglarskich i zdobywanie wiedzy o morzu.  Udział w konkursach plastycznych, literackich o tematyce morza.
 Kontynuacja uczestniczenia w konkursie „Wiedzy o Morzu i Wiedzy o Pomorzy Zachodnim” organizowanym przez LMiR.
 Poszerzanie zainteresowań podróżami morskimi.
 Organizowanie spotkań ze znanymi „Ludźmi Morza”.
 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z żeglarstwa. Elżbieta Ważydrąg
nauczyciele j. polskiego
Zenon Mielnik cały rok

14. Współpraca międzyszkolna

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
Kontynuacja współpracy ze szkołą w Barth.  Kontynuowanie kontaktów z niemieckimi rówieśnikami, wymiana młodzieży polsko –niemieckiej.
 Wzmacnianie u młodzieży poczucia tożsamości europejskiej poprzez rozwijanie wspólnej pasji- żeglarstwa.
 Doskonalenie znajomości języka niemieckiego.
 Wskazanie i akcentowanie roli Polski w zintegrowanej Europie. nauczyciele języka niemieckiego

wychowawcy
maj/czerwiec

na bieżąco
Rozwijanie współpracy z innymi szkołami z zagranicy.  Zwiększenie motywacji do nauki języków obcych.
 Poznanie kultury innych państw europejskich.
 Poznanie młodzieży europejskiej, lepsze zrozumienie siebie i drugiego człowieka, integracja z grupą. nauczyciele języków obcych
Zenon Mielnik

LMiR według potrzeb i możliwości
Nawiązanie współpracy ze szkołami wykorzystującymi nowoczesne technologie w edukacji.  Uczestniczenie nauczycieli w lekcjach otwartych, na których uczniowie wykorzystują iPady.
 Dzielenie się spostrzeżeniami, doświadczeniami na temat tego, jak pracować w klasie, w której uczniowie wykorzystują iPady.
 Uczestniczenie w szkoleniach. nauczyciele uczący w klasie cyfrowej

15. Współpraca z rodzicami

Zadania

Treści wychowawcze
Odpowiedzialni
Termin
Ewaluacja
Przestrzeganie praw
i obowiązków rodziców.

 Systematyczne prowadzenie zeszytu korespondencji wychowawcy z rodzicami.
 Przekazywanie informacji rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.
 Spotkania wychowawców klas z rodzicami na zebraniach i w czasie indywidulanych spotkań.
 Przypomnienie o obowiązkach i prawach rodziców wynikających z przepisów prawa oświatowego, Konwencji Praw Dziecka.
 Doskonalenie współpracy ze szkołą w zakresie przestrzegania zaleceń zawartych w opinii PPP.
 Indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami wagarujących uczniów.
wychowawcy cały rok
Korzystanie przez rodziców
z e-dziennika.  Warsztaty dla rodziców.
 Systematyczne monitorowanie korzystania rodziców z e-dziennika przez wychowawców. wychowawcy
nauczyciele informatyki cały rok
Monitorowanie problemu eurosieroctwa w szkole.  Przeprowadzenie ankiety w celu uzyskania wiadomości o domu rodzinnym każdego ucznia. Sprawdzenie, z kim dziecko przebywa w domu, czy jest pod stałą opieką obojga rodziców.
 Określenie pomocy i wsparcia dla pozostawionych dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych. wychowawcy
pedagog

cały rok
Udział rodziców w uroczystościach szkolnych.  Zachęcanie rodziców do udziału w różnych uroczystościach szkolnych.
 Integracja rodziców, zespołu klasowego i wychowawcy poprzez włączenie rodziców do pomocy przy organizowaniu uroczystości i imprez klasowych.
 Włączenie rodziców do zadań związanych z realizacją projektu edukacyjnego. wychowawca
pedagog szkolny

wychowawcy

Rada Rodziców według potrzeb

Wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Wzbogacenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez organizowanie różnych form pomocy pedagogiczno – psychologicznej.
Włączenie rodziców w tworzenie IPET.
 Wspieranie rodziców w kierunku ograniczenia uzależnienia uczniów i zachowań agresywnych, wychowania prozdrowotnego.
 Wskazanie rodzicom kluczowej roli profilaktyki domowej w tworzeniu zdrowego życia dzieci.
 Prowadzenie pedagogizacji rodziców na tematy uzgodnione z Radą Rodziców.
 Praca zespołu ds. wspierania uczniów i rodziców.
 Zachęcenie rodziców do korzystania z porad zamieszczanych dla nich na stronie internetowej szkoły- „Poradnik dla rodzica”. pedagog szkolny

wychowawcy

wychowawcy

psycholog
cyklicznie
Diagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych. • Poznanie oczekiwań rodziców wobec działań wychowawczych szkoły.
 Ustalanie z rodzicami działań ujętych w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki
 Rozpoznawanie środowiska społecznego wychowanków.
 Wypełnienie ankiety „Karta zadowolenia interesanta” i jej analiza.

wychowawcy

pedagog szkolny

październik

grudzień

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2016/2017
1. Aktywność fizyczna gimnazjalistów jako przyjemność czy utrapienie?
opiekun Renata Litwinowicz
Zadania:
• Formy aktywności i ich prezentacja.
• Badanie stopnia aktywności fizycznej gimnazjalistów.
• Przyczyny unikania aktywności fizycznej.
• Zwolnienia z wychowania fizycznego – dane ilościowe, przyczyny medyczne i inne.
• Znaczenie sportu , ruchu dla prawidłowego rozwoju nastolatka.
2. Wykorzystanie kołobrzeskich ścieżek rowerowych.
opiekun Przemysław Kaczmarek
Zadania:
• Przebieg ścieżek rowerowych na terenie miasta.
• Badanie stopnia ich wykorzystania.
• Wykorzystanie ścieżek rowerowych jako dojazd do Gimnazjum nr 1w Kołobrzegu.
• Opinia społeczna (uczniów gimnazjów, starszych mieszkańców, turystów)
o kołobrzeskich ścieżkach rowerowych.
• Potrzeba modernizacji i zmian dotychczasowych ścieżek.
• Projekt nowych tras rowerowych w Kołobrzegu i okolicach.
3. Weź zdrowie w swoje ręce – promujemy zdrowy styl życia
opiekun p. Helena Paradowska i p. Elżbieta Jakimiec.
Zadania:
• Akcje prozdrowotne prowadzone przez uczniów w szkole :
„Dzień jabłka”
„Szklanka mleka”
„Zdrowe drugie śniadanie”
• Przygotowywanie plakatów promujących zdrowe odżywianie.
• Przygotowywanie prezentacji multimedialnych dot. zdrowego odżywiania
– omawiane ich przez uczniów na godzinach wychowawczych i wychowaniu fizycznym.
• Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Żyj smacznie i zdrowo”.
• Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Trzymaj Formę”.
• Zajęcia z pierwszej pomocy. Udział w szkoleniu.
4. Wolontariat jako forma aktywności społecznej gimnazjalistów
opiekun p. Beata Sawicka –Bartha, M. Błachowiak
Zadania:
1. „Ja i bliźni”. Pomoc drugiemu człowiekowi. W
• pomoc w domu-rodzicom, rodzeństwu, dziadkom;
• pomoc sąsiadom w zakupach, wyprowadzaniu zwierząt, drobnym sprzątaniu;
• pomoc w odrabianiu lekcji na świetlicy szkolnej tzw. zespoły korepetycyjne;
• pomoc osobom niepełnosprawnym, wspólne przebywanie, wspólne rozmowy na szkolnych korytarzach w czasie przerw międzylekcyjnych;
• pomoc koleżeńska w nauce;
• aktywność w klasie, organizowanie wspólnego „uczenia się”, przygotowywania do prac klasowych, do egzaminu gimnazjalnego ;
• grzeczne zachowanie na zajęciach lekcyjnych jako wyraz szacunku do potrzeb innych.
2. „Ja i społeczność”. Zaangażowanie w środowisku klasy, szkoły, społeczności
• aktywność w szkole poprzez prace w Samorządzie Szkolnym i Klasowym;
• aktywność na lekcji poprzez mobilizowanie do prac w grupach rówieśniczych w czasie lekcji;
• pomoc w organizowaniu klasowych wyjść do galerii, muzeum, koncertów itp., wyjazdu na czuwania młodzieży, wspólnych wycieczek, biwaków, rajdów rowerowych;
• pogotowie rodzinne – opiekowanie się dziećmi na placach zabaw;
• czytanie bajek i organizowanie zabaw w przedszkolu.
• zbiórka funduszy na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego, udział w akcji „POLA NADZIEI” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „VICTORIA” na rzecz osób z chorobą nowotworową;
• udział w akcjach charytatywnych SZKOLNEGO KOŁA CARITAS diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej – oddział parafialny przy kościele pod wezwaniem Św. Marcina,
• inne akcje charytatywne np.: WOŚP, „Zauważ mnie”,
• pomoc w schronisku dla zwierząt;
• pomoc w stajniach przy koniach.
5. Moja codzienność a ochrona środowiska
opiekun p. Piotr Sroka.
Zadania:
• Sprzątanie Świata.
• Dzień Ziemi.
• Projekcja filmu D.Emmericha „Pojutrze”.
• Bieg Ekologiczny.
• Wycieczka po Kołobrzegu w strefie uzdrowiskowej ekologicznymi samochodami Summer Car.
• Ekologia w lasach – nadleśnictwo w Gościnie.
• Wycieczka do EKO Parku Wschodniego.
• Zwiedzanie oczyszczalni ścieków i kompostowni.
• Badanie wpływu osób z najbliższego otoczenia (rodziny oraz znajomych) na globalne ocieplenie – badanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz badanie zużycia energii elektrycznej.
• Badanie świadomości ekologicznej losowo wybranej grupy ludzi -min. 100 osób w szkole
i spoza szkoły.
• Wizyta w stacji uzdatniania wody.
• Wykorzystywanie ekologicznych toreb na zakupy.
• Zbiórka zużytych baterii, tonerów, nakrętek, butelek, makulatury.
• Segregowanie śmieci.
• Udział w konkursach, akcjach tematycznie związanych z ochroną środowiska i zachowaniem bioróżnorodności.

6. Czy gimnazjalistę można nauczyć kultury osobistej?
opiekun p. Ewa Dreger- Brelik
Zadania:
• Co to jest kultura osobista?
• Ankieta wśród gimnazjalistów: „czy jestem kulturalny?”
• Film i debata szkolna.
• Jak reaguję w różnych sytuacjach życia codziennego? – scenki, drama, film.
• Wycieczki do miejsc kultury: muzeum, kino, teatr, galeria, biblioteka, zabytki architektury.
• Kultura a patriotyzm.
7. PoczytajMY- ogólnopolski projekt edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej
opiekun p. Agata Skrzyniarz
Zadania:
• Utworzenie Klubu Czytelniczego.
• Spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej, świetlicy osiedlowej.
• Czytanie chorym, niepełnosprawnym, starszym.
• Dostarczanie książek osobom, które nie mogą dotrzeć do wypożyczalni.
• Poznanie legend związanych z Kołobrzegiem i okolicami.
• Tworzenie bajek terapeutycznych i przedstawianie ich jako inscenizacji teatralnych, wokalnych, muzycznych.
• Organizowanie konkursów czytelniczych..
• Aktualizowanie gazetek ściennych: nowości wydawnicze dla młodzieży.
• Recenzowanie książek w gazetce szkolnej „Tornister”.
• Stworzenie nowego, atrakcyjnego kącika czytelniczego na holu szkoły i czytelni.

Wszystkie projekty realizowane są do końca kwietnia 2017 r., zgodnie z Regulaminem realizacji projektów edukacyjnych.

Program pozytywnie zaopiniował Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców
Rada Pedagogiczna przyjęła Program Wychowawczy Uchwałą nr 1/2016/2017 dnia 12 września 2016 r.
 


 


 

Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
« Lip    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930