Home » Dokumenty » Program profilaktyki

Program profilaktyki

program-profilaktyczny-szkoly-2016-2017_tmp

Program profilaktyki  problemów dzieci i młodzieży dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska Gimnazjum nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi  im. Bolesława Chrobrego  w Kołobrzegu

Rok szkolny 2016/2017

Spis treści

1. Uwagi wstępne
2. Struktura oddziaływań profilaktycznych
3. Zasady oddziaływań profilaktycznych
4. Rozpoznanie czynnika ryzyka
5. Zachowania ryzykowne i ich przyczyny
6. Czynniki chroniące
7. Cele profilaktyki szkolnej
8. Zadania profilaktyki szkolnej
9. Oddziaływania profilaktyczne
10. Ewaluacja programu

1. UWAGI WSTĘPNE

Tworzeniu Programu profilaktyki szkolnej towarzyszyło przekonanie, że:

• Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących.

• Szkoła jest miejscem realizacji profilaktyki uprzedzającej mającej na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, środków zastępczych przez uczniów, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego.

• Profilaktyka uprzedzająca polega na promowaniu zdrowego stylu życia
i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie
z wymogami życia.

• Program profilaktyki szkolnej to ogół działań chroniących młodzież przed zakłóceniami w rozwoju i interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń.

Program profilaktyki szkolnej obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania, Programu Wychowawczego Szkoły podczas realizacji ogólnych zadań szkoły, a także specyficznych zadań dla profilaktyki.

Program profilaktyczny jest oparty na obowiązujących w szkole normach, regulaminie i zwyczajach.

2. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Rada Pedagogiczna
• Określa zadania w zakresie profilaktyki.
• Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych.
• Dokonuje analizy działalności profilaktycznej.
Nauczyciele
• Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych.
• Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP.
• Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych.
• Realizują program profilaktyki.
Wychowawcy klas
• Integrują zespół klasowy.
• Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie.
• Wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
• Realizują zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów.
Wicedyrektor
• Monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki.
• Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki.
• Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania
z zakresu profilaktyki.
• Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Programie szkolnej profilaktyki.
Pedagog szkoły i psycholog
• Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.
• Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
• Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli.
• Podejmuje działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające z Programu wychowawczego
Szkoły i Programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i
nauczycieli.
• Wspiera działania opiekuńczo – wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu
profilaktyki.
Rada Rodziców
• Opiniuje Program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.
• Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki.
• Współpracuje z Radą Pedagogiczną, wicedyrektorem i Samorządem Uczniowskim.
Rodzice
• Przedstawiają Radzie Rodziców opinie na temat Programu profilaktyki.
• Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga i szkolnej służby zdrowia
w zakresie profilaktyki.
• Wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego,
nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wyrównawczych.
Organ prowadzący
• Decyduje o zatrudnieniu i wymiarze czasu pracy pedagoga, psychologa, logopedy, socjoterapeuty.
• Umożliwia współpracę z Miejską Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Społecznych.
• Decyduje o ilości godzin płatnych koniecznych do realizacji Programu profilaktyki.
• Współuczestniczy w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne, środki niezbędne do
realizacji Programu.

3. ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Bezpieczeństwo uczestników
• Respektowanie podmiotowości uczestników.
• Poszanowanie ich godności i indywidualności.
• Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji.
• Uwzględnienie wieku i poziomu rozwoju uczestników.
• Uwzględnienie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczestników.
• Dostosowanie do potrzeb rozwojowych uczniów.
• Niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości (terapeutycznych,
psychomanipulacyjnych).
• Realizatorzy działań profilaktycznych powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Adekwatność oddziaływań
• Działania profilaktyczne powinny być maksymalnie dostosowane do potrzeb
i problemów odbiorców oraz mieć wyraźnie określonego adresata.

Skuteczność
• Działania powinny być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą.
• Działania powinny wykorzystać wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii, form
i metod oddziaływania.
• Działania powinny uwzględnić wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej.

Rzetelność
• Informacje powinny być rzetelne.
• Informacje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i
społecznego adresata, do jego możliwości percepcyjnych.
• Informacje powinny uwzględniać poziom już posiadanej wiedzy (zbyt wczesne wkraczanie z
informacjami na temat zagrożeń może podsuwać pomysły na niepożądane zachowania).
• Informacje powinny być rzeczowe (odwoływanie się do emocji, np. straszenie, może
powodować obronne odrzucanie zagrażających informacji lub też pobudzać ciekawość).
• Informacje dotyczące zagrożeń nie powinny być zbyt szczegółowe (aby nie stanowiły
instruktażu nieprawidłowych zachowań).

Głębokość i czas trwania
• We współczesnej profilaktyce proponuje się, jako bardziej skuteczny, model głębszego
oddziaływania oparty o koncepcję czynników ryzyka i czynników chroniących.
• Najbardziej skuteczne są działania zintegrowane z programem szkolnym (dydaktycznym i
wychowawczym).
• Czas trwania oddziaływań i ich intensywność zależą od zdiagnozowanego wcześniej stopnia
zagrożenia.

4. DIAGNOZA, CZYLI ROZPOZNANIE CZYNNIKA RYZYKA

Poprzez rzetelną diagnozę środowiska szkolnego wyodrębniono czynniki ryzyka.

Czynniki ryzyka to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.

Do zbadanych czynników ryzyka należą:
• sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju,
• słabe więzi rodzinne,
• modelowanie negatywnych zachowań w domu, szkole i środowisku,
• grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne,
• słabe wyniki w nauce,
• brak celów życiowych,
• dostęp do środków i substancji psychoaktywnych,
• wczesna inicjacja seksualna a zachowania ryzykowne.

5. ZACHOWANIA RYZYKOWNE I ICH PRZYCZYNY

Zachowania ryzykowne, to działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych.

rodzaj zachowań ryzykownych

przyczyny

wulgaryzmy,
brak kultury osobistej
• obyczaj środowiskowy,
• wzorce wyniesione z domu,
• chęć zaimponowania,
• wyraz buntu, manifestowanie dorosłości,
• wzorce w mediach,
• złe relacje nauczyciel – uczeń,
• brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych,
• ubóstwo językowe.

wagary • trudności w nauce,
• uległość wobec kolegów,
• strach przed sprawdzeniem,
• brak zainteresowania,
• niemożność sprostania ambicjom rodziców i
wymaganiom nauczycieli,
• nuda na lekcjach,
• brak dyscypliny,
• chęć zaimponowania.

brak zainteresowania nauką • niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów,
• niejasne kryteria oceniania,
• jakość programów nauczania,
• lenistwo,
• osoba nauczyciela,
• nudne lekcje,
• negatywny wpływ grupy rówieśniczej,
• brak zainteresowania ze strony rodziców

palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie innych środków psychoaktywnych • ciekawość,
• współistnienie w grupie,
• wpływ reklamy w mediach,
• wzorowanie się na dorosłych,
• sposób na odreagowanie,
• moda, szpan,
• nuda, przekora, bunt,
• sytuacja domowa,
• negatywny wpływ grupy rówieśniczej,
• uzależnienie.

zachowanie agresywne • negatywne wzorce, także w mediach,
• sposób na odreagowanie stresu i załatwienie sprawy,
• chęć dominowania, zaistnienie w grupie,
• moda na agresję w grupie rówieśniczej,
• nieumiejętność radzenia sobie z problemami,
• odpowiedź na prowokację,
• zdiagnozowane zagrożenie niedostosowaniem
lub niedostosowanie społeczne.

wczesna inicjacja seksualna • niski poziom wiedzy i uświadomienia,
• ciekawość,
• wpływ grupy rówieśniczej,
• moda na „dorosłość”
• uległość, nieznajomość zachowań asertywnych,
• sytuacja domowa.

6. CZYNNIKI CHRONIĄCE

Czynniki chroniące, to wszystkie elementy osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka. Czynniki chroniące, to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka.
Wymienia się w tym kontekście:
• silna więź z rodzicami, opieka dorosłych,
• poczucie przynależności np. więź ze szkołą,
• pozytywny klimat szkoły,
• zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, aktywność, ciekawość poznawczą,
• praktyki religijne,
• wyznawane wartości moralne,
• zakorzenienie w tradycji społeczności i szacunek dla norm,
• konstruktywną grupę rówieśniczą,
• umiejętności rozwiązywania problemów,
• wrażliwość społeczna.

7. CELE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

• Zapobieganie wszelkim zagrożeniom niesprzyjającym prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, fizycznemu i społecznemu ucznia.
• Promowanie zdrowego stylu życia.
• Reagowanie na pojawienie się zagrożenia.
• Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów oraz rozwiązywania problemów.
• Informowanie o różnych rodzajach zagrożeń zdrowia człowieka i możliwościach ich minimalizowania lub eliminowania.
• Wspieranie ucznia w rozwiązywaniu jego problemów, w tym walce z wszelkimi uzależnieniami.
• Rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i pielęgnacji zdrowia oraz wspierania innych ludzi w tych zachowaniach.
• Kształtowanie umiejętności różnorodnego rozwiązywania własnych problemów oraz problemów grup rówieśniczych.
• Wyrabianie postaw odpowiedzialności za swoje postępowanie i umiejętność przewidywania skutków tych zachowań.
• Współpraca z rodzicami przy realizacji programu profilaktycznego.

8. ZADANIA PROLFILAKTYKI SZKOLNEJ

Na profilaktykę szkoły składa się wiele działań :

– Działalność wychowawcza, czyli prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej, aksologicznej.
– Działalność edukacyjna, polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
– Działalność informacyjna, polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji psychoaktywnych, skierowanych do uczniów, rodziców lub opiekunów, a także do nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
– Działalność profilaktyczna, polega na realizowaniu działań z akresu8 profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazujące.

Profilaktyka uniwersalna, polega na wspieraniu wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu używania przez nich środków psychoaktywnych.
• Dostarczanie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru.
• Promowanie zdrowego stylu życia.
• Pomoc w rozwiązywaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych.
• Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną.

Profilaktyka selektywna, polega na wspieraniu uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych.
• Reagowanie w sytuacjach pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy.
• Pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu z rodzicami.

Profilaktyka wskazująca, polega na wspieraniu uczniów , u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
• Motywowanie do podjęcia leczenia, terapii.
• Ścisła współpraca z rodzicami przy realizacji programu profilaktycznego.
• W razie potrzeby włączenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

9. ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE

Czynniki ryzyka Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

CZYNNI RYZYKA: Sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju

Brak rodziców w domu. Zwracanie uwagi na to czy uczniowie nie są pozostawiani bez opieki osoby dorosłej. Wzmacniać uczniów, których rodzice przebywają w celach zarobkowych za granicą. wychowawcy
pedagog, psycholog

Uświadamiać rodziców o konsekwencjach braku kontaktu z dzieckiem. wychowawcy
pedagog, psycholog
Prowadzić stały monitoring o skali eurosieroctwa w szkole wychowawcy
pedagog, psycholog

CZYNNIK RYZYKA: Modelowanie negatywnych zachowań w domu i szkole

Negatywne wzorce w mediach. Uczyć uczniów krytycznego stosunku do mediów. Prowadzić lekcje wychowawcze na temat mediów w kształtowaniu negatywnych wzorców zachowań. wychowawcy, pedagog, psycholog, wychowawca świetlicy
Brak kontaktu rodziców ze szkołą. Nawiązać kontakt z domem ucznia (w przypadku jego braku). Wysyłać wezwania przez szkołę.

wychowawcy, pedagog, psycholog

Sporadyczne spotkania z wychowawcą Zwiększyć częstotliwość kontaktu z domem rodzinnym ucznia. Przeprowadzić indywidualne spotkania z rodzicami (obowiązkowo w przypadku negatywnych zachowań ucznia).
Wdrażać rodziców do korzystanie z
e-dziennika.
wychowawcy
Brak wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców. Podnieść stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców. Opracować i realizować tematykę pedagogizacji rodziców. wychowawcy, pedagog, psycholog, Rada Rodziców
Rozszerzyć zakres form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców. Zorganizować warsztaty dla rodziców na temat wspomagania dziecka, budowania silnej więzi emocjonalnej – czynnika chroniącego przed zachowaniami ryzykownymi.
W ramach pedagogizacji rodziców przeprowadzić spotkanie z przedstawicielem Poradni Uzależnień na temat „Zagrożenia płynące z zażywania środków psychoaktywnych” oraz spotkanie z przedstawicielem Poradni Psychologiczno-pedagogicznej na temat „Pomocy dzieciom z problemami emocjonalnymi”. wychowawcy, pedagog, psycholog, zespół ds. integracji, zespół wychowawczy
Przekazywać wiedzę za pośrednictwem tablicy dla rodziców i strony internetowej. pedagog, psycholog, administrator szkolnej strony internetowej pani
Małgorzata Kamińska
Brak poszanowania dla norm prawnych. Egzekwować przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego. Aktualizować zapisy prawa wewnątrzszkolnego. dyrekcja
Stosować statutowy system nagród i kar.

Prowadzić edukację prawną wśród uczniów dyrekcja, nauczyciele

pedagog
Nuda na lekcjach. Aktywizujące metody nauczania, stosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych oraz multimedia. Wprowadzać na lekcjach ciekawe metody przekazywania wiedzy.
Prowadzić zajęcia otwarte.
Uczestniczyć w spotkaniach zespołów samokształceniowych i konferencjach metodycznych. nauczyciele
Brak dyscypliny na lekcjach. Podnieść umiejętności i wiedzę nauczycieli w zakresie dyscyplinowania uczniów agresywnych, sprawiających problemy wychowawcze. Zorganizować warsztaty dla nauczycieli.
Prowadzenie terapii rodzinnej.
Dyrekcja, lider WDN

psycholog
Zakupić odpowiednią literaturę
bibliotekarz

Respektować normy poprawnego zachowania na lekcjach. Podpisać „Jasne zasady”, kontrakty, klasowe, wdrożyć je i konsekwentnie przestrzegać obowiązujące procedury. nauczyciele

CZYNNIK RYZYKA: Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne.

Uległość wobec grupy. Eliminować istnienie negatywnych grup rówieśniczych. Przeprowadzić badania sondażowe w klasach. wychowawcy

Zintegrować zespoły klasowe. Przeprowadzić obowiązkowe zajęcia integrujące zespoły klasowe. Realizować program własny „Integrowanie klasy poprzez kształtowanie postaw interpersonalnych”. wychowawcy, pedagog, psycholog, autorka programu pani Jolanta Olechno

Inicjować klasowe przedsięwzięcia służące integracji zespołów uczniowskich (wycieczki, wyjścia, imprezy). wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi
Przemoc i agresja. Ograniczyć zjawisko przemocy i agresji wśród uczniów.

Zdiagnozować miejsca oraz sytuacje występowania przemocy i agresji w szkole. Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice

Poszerzyć monitoring w szkole. Dyrektor, Rada Rodziców
Przeprowadzić badania sondażowe w wśród uczniów na temat przejawów agresji werbalnej i niewerbalnej. wychowawcy, pedagog, psycholog, koordynator bezpieczeństwa, rodzice

Dostarczyć uczniom wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.

Przeprowadzać zajęcia wychowawcze na temat kształtowania prawidłowych postaw oraz ćwiczenia umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, frustracji oraz zagrożenia. całe grono pedagogiczne

Prowadzenie zajęć socjoterapii. socjoterapeuta pani Teresa Musiał

Uświadamiać uczniom skutki przestępczych czynów.

Prowadzić lekcje wychowawcze na temat czynów karalnych i zabronionych i wynikających z nich skutków. pedagog, psycholog, wychowawcy

Informować uczniów o prawnych skutkach czynów zabronionych i przestępczych. Organizować spotkania uczniów z przedstawicielami Komendy Policji, kuratorami sądowymi.
Kontynuować gazetkę ścienną „Edukacja prawna”. dyrektor, pedagog

Przeprowadzić szkolenie dla nauczycieli i rodziców nt. zasad postępowania z uczniem prezentującym agresywne zachowania wobec nauczyciela lub rodzica. Przypomnieć procedurę zakładania „Niebieskiej Karty”.
Przekazanie informacji do Poradnika dla Rodziców.
Rada szkoleniowa dla nauczycieli. Psycholog, lider WDN

Włączać uczniów do organizowania wspólnych projektów. Przygotowywanie przez uczniów, nauczycieli i rodziców przedstawień z zakresu profilaktyki zachowań.
Pani Anna Kuliś, pani Małgorzata Szymańska, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy, uczniowie, opiekun świetlicy, pedagog
Wyrabianie tolerancji dla odmienności innych ludzi. Organizowanie imprez integracyjnych, turniejów, konkursów.
Zespół ds. integracji

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w środowisku szkolnym. Realizowanie projektów edukacyjnych i projektu wychowawczego „Pomoc wyrazem miłości bliźniego”
Rozwój wolontariatu. Zespół wychowawczy, pani Beata Bartha, pedagog
Cyberprzemoc, stal-king, fonoholizm Systematycznie przekazywać wiedzę na temat zagrożeń wynikających z korzystania portali społecznościowych, telefonów komórkowych. Włączać uczniów do przygotowania prezentacji multimedialnych, dramy nt. cyberprzemocy, stalkingu, fonoholizmu.
Akcja „Dzień bezpiecznego komputera”. Wychowawcy, pedagog, Helena Paradowska, Beata Traczyk-Oskroba
Informować rodziców o sposobach zabezpieczeń i kontroli użytkowanych przez ich dzieci telefonów i komputerów. wychowawcy

CZYNNIK RYZYKA: Słabe wyniki w nauce

Lenistwo. Aktywizacja uczniów.

Stosować metody aktywizujące w pracy z uczniami.
Zachęcać do udziału w zajęciach dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych. nauczyciele
Poszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu, umożliwić uczniom zdobycie nowych umiejętności. Prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych.
nauczyciele

Niska samoocena uczniów. Wzmacnianie samooceny uczniów.

Wykorzystywać elementy motywacji w systemie oceniania.
Poszerzyć system nagród poprzez przywileje klasowe. całe grono pedagogiczne

Nagradzać uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności. Poszerzyć system nagród poprzez przywileje klasowe. nauczyciele
Pomoc uczniom z dysfunkcjami.

Prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, tworzyć zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele,
zespół ds. integracji

Realizacja IPET. Zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Diagnozowanie ewentualnych dysfunkcji.

Wspomagać rodziców w nawiązywaniu kontaktów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. pedagog, psycholog, wychowawcy

Opracować rejestr uczniów posiadających opinie/orzeczenia PPP. pedagog, psycholog,
Monitorować realizację zaleceń ujętych w opiniach i orzeczeniach dyrektor
Brak umiejętności uczenia się Zbadanie dominujących kanałów sensorycznych.

Wskazanie różnych metod zapamiętywania oraz koncentracji w uczeniu się. Przeprowadzenie badań
w klasach I.

Ćwiczyć z uczniami różne sposoby uczenia się, zapamiętywania oraz umiejętność koncentrowania uwagi. Psycholog

Psycholog,
wychowawcy
Absencja na zajęciach w szkole. Ograniczyć rozmiary absencji uczniów na lekcjach.

Zapoznać uczniów i rodziców z treściami Regulaminu Szkoły dotyczącymi praw i obowiązków uczniów wychowawcy

Systematyczne monitorowanie absencji uczniów w szkole. wychowawcy, pedagog, psycholog

Utrzymywać stały kontakt z rodzicami. Przestrzegać obowiązku prowadzenia zeszytu korespondencji. Pomoc rodzicom w korzystaniu z e-dziennika.
Prowadzenie spotkań z rodzicami. wychowawcy

Natychmiastowe informowanie rodziców o wagarach ucznia. wychowawca

CZYNNIK RYZYKA: Brak celów życiowych
Brak umiejętności radzenia sobie z trudami życia. Dostarczyć uczniom wiedzę o konsekwencjach zachowań dysfunkcyjnych. Podjąć na lekcjach wychowawczych tematykę odpowiedzialności prawnej i moralnej. wychowawcy

Aktywizować system wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym.

Przeprowadzić lekcje wychowawcze na temat przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego – wartości najbardziej cenionych przez młodzież. Wychowawcy,
rodzice

Wykorzystać uczestnictwo młodzieży w praktykach religijnych dla dostarczenia wiedzy o wartościach uniwersalnych.

Zachęcać uczniów do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych katecheci

socjoterapeutka pani Teresa Musiał

Zagrożenia płynące z sekt. Multimedialne lekcje przestrogi – prezentacja filmu DVD „W sidłach”. wychowawca świetlicy

Samotność Zaangażować uczniów w działalność (społeczną, charytatywną, artystyczną…) Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

opiekun SU- pani Natalia Ośliślok,
uczniowie
Uczestnictwo w akcji
‘Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” opiekun SU- pani Natalia Ośliślok,
uczniowie
Organizowanie zbiórek na rzecz Schroniska dla Zwierząt. pedagog
Organizować zbiórkę zabawek, artykułów papierniczych, książek dla dzieci z Domów Dziecka. pedagog, wychowawcy świetlicy
Aktywizować uczniów działalność Koła Caritas, wolontariat. Realizowanie projektów edukacyjnych „Wolontariat jako forma aktywności społecznej gimnazjalistów” katecheci

CZYNNIK RYZYKA: Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych.

Uleganie nałogom.

Nieszanowanie własnego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Dostarczyć uczniom i ich rodzicom wiedzę na temat konsekwencji zażywania narkotyków, palenia papierosów, dopalaczy, picia alkoholu.

Gromadzić i przekazywać materiały poglądowe na temat wszelkich uzależnień.
pedagog, psycholog, pielęgniarka, bibliotekarz

Prezentacja tematycznych filmów DVD, prezentacji multimedialnych. wychowawcy, pielęgniarka, wychowawcy świetlicy
Przeprowadzić lekcje wychowawcze na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem.
Przygotować zestaw konspektów. wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, psycholog, pedagog, pielęgniarka, wychowawcy świetlicy, bibliotekarz

Przeprowadzić pedagogizację rodziców na temat zagrożeń uzależnieniami. wychowawcy, psycholog, pedagog, pielęgniarka

Uwrażliwić rodziców na postawy dzieci, dostarczać informacji jak powinni zachowywać się
rodzice w sytuacjach wymagających interwencji, poprzez ulotki, pogadanki, spotkania ze specjalistą, informacje na stronie internetowej szkoły. Wychowawcy, pedagog, psycholog

Wykorzystać wsparcie ze strony specjalistów. Pozyskać współpracowników z Poradni Uzależnień, Sanepidu, Komendy Policji. pedagog, psycholog, pielęgniarka
Kontynuować programy własne z profilaktyki uzależnień. Włączyć rodziców i uczniów w realizację zadań programów profilaktycznych:
„Narkotyki i dopalacze – krótka droga do przepaści”- uczniowie klas I,
„Chcesz być silny, piękny, zdrowy, powiedz Nie i nałóg z głowy” – uczniowie klas III. Psycholog, nauczyciele wychowania fizycznego
Diagnozować skalę zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów.
Opracować narzędzia i przeprowadzać diagnozę zauważonych negatywnych zjawisk. Aktualizować wiedzę w zakresie nowych substancji psychoaktywnych i objawach pojawiających się po ich zażyciu. zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, zespół wychowawczy

Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia.

Zorganizować „Dzień Sportu”.
nauczyciele wychowania fizycznego
Organizować dodatkowe zajęcia wf w siłowni szkolnej, na basenie, szachy, koszykówka, taniec, siatkówka, tenis stołowy, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna.

nauczyciele wychowania fizycznego
Kontynuować zajęcia koła żeglarskiego i Ligi Morskiej i Rzecznej. Realizacja programu „Trzymajmy się morza”. Zenon Mielnik

Przeprowadzić akcję „Optymistyczny dzień” i „Dzień walki z depresją”.
psycholog, pedagog, nauczyciele, uczniowie
Wdrażać programy i projekty promujące zdrowy styl życia.

Realizować programy promujące zdrowe odżywianie:
Program edukacyjny „Trzymaj formę”, „Żyj zdrowo i na sportowo”,
„Żyj smacznie i zdrowo”,
„Znajdź właściwe rozwiązanie” (program antynikotynowy) w klasach I-III,
Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków –Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, program edukacyjny „Z kulturą na Ty. Czy gimnazjalistę można nauczyć kultury osobistej?”, „Weź zdrowie w swoje ręce
„Trzymaj formę – psychiczną”. Pielęgniarka, pedagog, psycholog, wychowawca
świetlicy , nauczyciele wychowania fizycznego, Helena Paradowska, Beata Traczyk-Oskroba
Uczestniczyć w konkursach wiedzy nt. PCK, AIDS, plastycznych, filmowych. pani Elżbieta Ważydrąg, wychowawca świetlicy, pani Urszula Baniak
Włączenie społeczności szkolnej w Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej – przeciwdziałanie cukrzycy u dzieci. pielęgniarka
Informować o chorobach cywilizacyjnych – przyczynach, objawach, skutkach. Nauczyciele biologii, pielęgniarka

Upowszechniać wśród uczniów zachowania asertywne oraz realizowanie temató w z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Przeprowadzić lekcje na temat umiejętności odmawiania, umiejętności asertywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach presji rówieśników, kształtowanie poczucia własnej wartości podczas zajęć „Stop samookaleczeniom i próbom samobójczym”.
Psycholog,wychowawcy

Utrudniać uczniom dostęp do środków psychoaktywnych. Zabezpieczyć szkołę przed wnoszeniem i handlem na jej terenie narkotykami.
(monitoring, dyżury przy drzwiach wejściowych…) dyrekcja, wszyscy pracownicy szkoły

Wymagać bezwarunkowo od uczniów zasady nie wychodzenia w czasie przerw poza teren szkoły. dyrekcja, wszyscy pracownicy szkoły
Zwiększyć ilość kamer wewnętrznych i zewnętrznych. Dyrekcja, Rada Rodziców

CZYNNIK RYZYKA: Wczesna inicjacja seksualna, a zachowania ryzykowne.

Nadmierna pobudliwość seksualna. Prowadzić zajęcia Wychowanie w rodzinie. Zachęcać uczniów do uczestniczenia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. pani Joanna Kwaśnik, pani Teresa Urbańska,
pan Marcin Hryniewicki

Przekazać informacje merytoryczne nauczycielom na temat AIDS/HIV. Przygotować prezentację multimedialną, organizować konkursy wiedzy i plastyczne. pielęgniarka
Zapoznać uczniów z tematyką AIDS i innymi chorobami przenoszonymi droga płciową. Podjąć tematykę AIDS i chorób przenoszonych droga płciową , przygotować plakaty, gazetki ścienne.
wychowawcy, wychowawcy świetlicy
Informować o skutkach wczesnej inicjacji seksualnej. Prowadzić pogadanki, wykorzystywać informację z internetu, spotkania z lekarzem i pielęgniarką.
Zapoznać z Konwencją o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. pielęgniarka, pedagog, wychowawcy
Pornografia wśród nieletnich. Zagrożenia dla rozwoju psychicznego i prawidłowych relacji między ludźmi. Przestrzec uczniów przed oglądaniem pornografii. Ukazać skutki korzystania ze stron internetowych prezentujących treści pornograficzne. pedagog, psycholog, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
Intymność – zasady postępowania. Wyczulenie uczniów na niebezpieczeństwa związane z brakiem zachowania intymności , ochrony wizerunku. nauczyciele
Sposoby ochrony dzieci przed pornografią. Regulacje prawne dotyczące pornografii.
Wskazać rodzicom metody blokujące komputer przed niebezpiecznymi programami, stronami internetowymi, sposoby nadzorowania postępowania dziecka z telefonem i komputerem. pedagog, psycholog

10. EWALUACJA PROGRAMU

Ocena efektów realizacji Programu profilaktyki, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny przeprowadzonej przez zainteresowane przedmioty, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej – podsumowujących pracę w roku szkolnym.
Wynikające z oceny wnioski, przekazywane są Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.

Ocenie poddawane są następujące elementy:
• funkcjonowanie pomocy pedagogicznej,
• tematyka pedagogizacji rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas,
• realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz
poradni specjalistycznych,
• realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas,
• udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki,
• problematyka profilaktyki w ramach WDN – u,
• innowacje i projekty wychowawcze w zakresie profilaktyki,
• realizacja programów profilaktycznych,
• realizacja programów psychoedukacyjnych,
• występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych,
• występowanie czynników chroniących.

Narzędzia ewaluacji:
• sprawozdania z realizacji programów,
• raporty wychowawców,
• obserwacje,
• wnioski z hospitacji, zalecenia pohospitacyjne,
• zapisy w dokumentacji wychowawcy, pedagoga, psychologa,
• materiały zgromadzone w teczce wychowawcy,
• badania ankietowe i ich analiza,
• opinie i wnioski Rady Rodziców,
• wnioski z posiedzeń rady pedagogicznej,
• zgłoszone innowacje,
• programy własne z zakresu profilaktyki i działań wychowawczych,
• scenariusze lekcji, zajęć z rodzicami itp.

KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ
• szkoła rozpoznaje czynniki ryzyka, zachowania ryzykowne i podejmuje stosowne działania,
• zmniejszeniu uległa absencja i spóźnienia uczniów,
• opracowano wzory dokumentów: upomnienie dla rodziców, wezwanie rodziców do szkoły,
• opracowano procedury działań wychowawczych,
• zwiększono ilość zamontowanych kamer,
• zintensyfikowano dyżury nauczycieli,
• ograniczono dostęp obcych osób do szkoły,
• opracowano interesujące programy profilaktyczne,
• zmniejszeniu uległa ilość uczniów ulegających nałogom,
• zespoły klasowe są zintegrowane,
• zespół wychowawczy aktywnie pracuje, dokonuje ewaluacji działań,
• systematycznie prowadzona jest diagnoza czynników ryzyka,
• zmniejszeniu uległy zachowania agresywne uczniów,
• polepszyła się współpraca rodziców ze szkołą,
• zwiększył się udział rodziców w spotkaniach z terapeutą, w grupach wsparcia, z psychologiem,
• nauczyciele prowadzą zajęcia z profilaktyki metodami aktywnymi,
• szkoła współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi wychowanie i profilaktykę,
• polepszyła się dyscyplina na lekcjach (mniej negatywnych uwag o uczniach),
• na szkolnych dyskotekach, wycieczkach, biwakach nie ma incydentów związanych z
zażywaniem narkotyków , piciem alkoholu, paleniem papierosów,
• szkoła stosuje system nagradzania i karania uczniów zgodnie ze Statutem szkoły,
obowiązującymi regulaminami,
• zmniejszyła się ilość ocen nagannych.

Program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski oraz Radę Pedagogiczną .
 


 


 

Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
« Lip    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930