Regulamin

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 1

z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu

 

I. Prawa i obowiązki rodziców uczniów uczęszczających do gimnazjum

  1. Rodzice mają prawo do:

1)      Znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

2)      Udziału w tworzeniu programu wychowawczego szkoły.

3)      Znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

4)      Znajomości szkolnego zestawu podręczników i realizowanych programów.

5)      Uzyskiwania informacji na temat zachowania, postępów lub trudności

w nauce swojego dziecka.

6)      Zapoznawania z pracami klasowymi swojego dziecka.

7)      Otrzymania na swoją prośbę umotywowania oceny uzyskanej przez ich dziecko.

8)      Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka.

9)      Wystąpienia z prośbą o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla swojego dziecka.

10) Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez szkołę.

 

  1. Rodzice mają obowiązek:

1)      Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

2)      Zapoznania się ze statutem i obowiązującymi wewnętrznymi regulaminami, np. Regulaminem Szkoły.

3)      Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

4)      Systematycznego kontrolowania zeszytu korespondencji i e- dziennika.

5)      Powiadamiania szkoły o przyczynach nieobecności dziecka, najpóźniej do trzeciego dnia jego absencji (zwolnienie dziecka może się odbywać za pomocą e-dziennika, na pisemną lub telefoniczną prośbę rodzica).

6)      Udać się na prośbę lekarza, pielęgniarki, wychowawcy, pedagoga, dyrekcji
do odpowiedniego specjalisty oraz na wezwanie szkoły przybyć po chore dziecko.

7)      Przekazywać wychowawcy lub pedagogowi / psychologowi ważne informacje o stanie psychofizycznym dziecka.

8)      Do systematycznego kontaktowania się z wychowawcą (minimum – podczas zebrań rodziców odbywających się wg harmonogramu).

9)      Przybycia na każde wezwanie ustne / pisemne dyrekcji lub wychowawcy swego dziecka.

10)Pokrycia kosztów lub naprawienia szkód materialnych wyrządzonych przez ich

 

II. Prawa i obowiązki uczniów

Uczeń ma prawo do:

1)      Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a także efektywnego wypoczynku.

2)      Bezpiecznego pobytu w szkole i opieki wychowawczej.

3)      Ochrony i poszanowania godności osobistej.

4)      Swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza tym dobra innych osób.

5)      Zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, z wymaganiami edukacyjnymi i sposobami oceniania i poprawiania ocen, obowiązującymi na różnych zajęciach.

6)      Wystąpienia z prośbą do dyrektora szkoły o możliwość przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego.

7)      Udania się do pokoju nauczycielskiego, sekretariatu szkoły w celu uzyskania ważnych informacji dotyczących jego i spraw klasowych.

8)      Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego, środków dydaktycznych, księgozbioru, pod opieką lub za zgodą nauczycieli.

9)      Korzystania z pośrednictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.

10) Wpływania na życie szkoły przez działalność w organizacjach, kołach, zespołach

działających na terenie szkoły.

11) Korzystania na lekcji z nowoczesnych urządzeń multimedialnych pod warunkiem

uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

  1. Uczeń ma obowiązek

Kultura osobista

Uczeń ma obowiązek:

1.      Dbać o honor, dobre imię i tradycje szkoły.

2.      Z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (sztandar szkolny) i religijnych.

3.      Godnie uczestniczyć w ceremoniach szkolnych (rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, ślubowaniu klas pierwszych i absolwentów szkoły, apelach okolicznościowych).

4.      Szanować dobre imię i własność innych osób (okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły oraz gościom odwiedzającym szkołę).

5.      Wypełniać polecenia nauczycieli i obsługi szkoły.

6.      Otaczać szczególną troską uczniów klas młodszych i niepełnosprawnych.

7.      Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności.

8.      Zachowywać się kulturalnie w szkole i poza nią, nie propagować negatywnych ideologii i zachowań.

9.      Rozmawiać z pracownikami szkoły w postawie stojącej, nie trzymając rąk w kieszeni.

10.  Dbać o piękno mowy ojczystej, używać języka kulturalnego, pozbawionego wulgaryzmów.

Uczenie i nauczanie

     Uczeń ma obowiązek:

11.  Przestrzegać postanowień zapisanych w Statucie Szkoły, wewnątrzszkolnych regulaminach, podpisanych kontraktach.

12. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

13. Przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji (nie żuć gumy, nie

korzystać z telefonów komórkowych, nie chodzić po klasie lub nie opuszczać sali   lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela).

14. Przygotowywać się do lekcji, starannie wykonywać prace domowe, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

15. Prowadzić zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela.

16. Systematycznie uzupełniać wiadomości oraz braki w notatkach oraz  poprawiać oceny.

17. Kulturalnie dyskutować, nie przerywać mówiącemu, zabierać głos po poproszeniu przez nauczyciela.

Obecność w szkole

   Uczeń ma obowiązek:

18. Punktualnie przychodzić na zajęcia , po dzwonku na lekcje ustawiać się przed      salami lekcyjnymi.

19. Informować o przyczynach swoich nieobecności, systematycznie przekazywać     usprawiedliwienia od rodziców/ prawnych opiekunów.

20. Przebywać w szkole lub na boisku i nie opuszczać terenu szkoły aż do zakończenia     zajęć.

21. Przedstawić pisemną informację od rodzica, gdy chce opuścić szkołę przed       zakończeniem planowych zajęć lekcyjnych lub uzyskać zgodę wychowawcy,         nauczyciela lub dyrektora.

22. Wierzchnie okrycie zostawiać w szatni uczniowskiej, dbać o przydzieloną mu  szafkę, pokryć koszty zakupu klucza do szafki.

23. Nie chodzić po szkole w czasie lekcji; w razie wcześniejszego przybycia do szkoły,   braku zajęć lub nieuczęszczania na niektóre lekcje – czas ten spędzać w świetlicy lub bibliotece szkolnej. Nie można przebywać na terenie szkoły i boiska bez opieki  pracownika szkoły.

 

Strój szkolny i wygląd ucznia

     Uczeń ma obowiązek:

24. Przychodzić do szkoły w estetycznym, schludnym i stosownym do zajęć ubiorze.

25. Nie ubierać zbyt skąpych, ekstrawaganckich i wyzywających strojów.

26. Posiadać estetyczną fryzurę umożliwiającą utrzymanie jej w czystości,  niezasłaniającej oczu.

 

27. Mieć paznokcie krótkie i niepomalowane.

28. Nie stosować mocnego makijażu twarzy ( dopuszczalny jest delikatny makijaż oczu  u dziewcząt- bez cieni na oczach, bez doczepianych rzęs, bez grubych kresek; nie     wolno malować ust).

29. Nie stosować na ciele i twarzy percingu i tatuaży.

30. Przychodzić na uroczystości szkolne w stroju galowym ( biała bluzka, koszula,    ciemne spodnie lub spódniczka/sukienka garnitur).

31. Odpowiadać za własne rzeczy (plecaki, piórniki, podręczniki, telefony komórkowe,  wierzchnie okrycie).

32. Zdejmować z głowy czapkę i kaptur podczas przebywania w szkole.

33. Nie trzymać słuchawek w uszach w czasie lekcji.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Uczeń ma obowiązek:

34. Dbać o własne zdrowie i innych.

35. Przestrzegać higieny osobistej.

36. Kupić i nosić identyfikator podczas przebywania w szkole i reprezentowania jej.

37. Pamiętać o bezpieczeństwie własnym i innych (zachowywać się spokojnie, podczas    przerw nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie     zapraszać osób obcych do szkoły).

38. Nie nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu.

39. Nie przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu tj. broń, gaz,   noże, petardy, fajerwerki, materiały wybuchowe i żrące, zabawki laserowe,      strzykawki, zapalniczki, zapałki itp.

40. Nie chodzić po szkole w butach, których użytkowanie mogłoby spowodować uraz (np.: buty typu „glany” oraz buty z wysokim obcasem, które sprzyjają urazowi nóg,  upadkowi ze schodów itp.).

41. Nie przynosić kosztownych przedmiotów, np.: telefonów komórkowych, dużych  kwot pieniędzy, wartościowej biżuterii, sprzętu multimedialnego. W razie ich utraty  szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

42. Przebywać w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach szkoły pod opieką    nauczyciela.

43. Respektować zalecenia pielęgniarki szkolnej (szczepienia, kontrole czystości, bilanse  zdrowia).

44. Poinformować nauczyciela dyżurującego, wychowawcę klasy, dyrektora  o niebezpiecznym dla otoczenia zachowaniu kolegów (bójki, nałogi, „ustawki” wymuszenia, zastraszania, kradzieże, niszczenie mienia szkoły, itp.)

45. Reagować i przeciwstawiać się przemocy słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz  wszelkim formom agresji na terenie szkoły.

46. Nie stosować żadnych używek i reagować, jeśli ktoś inny je zażywa.

 

Mienie szkolne

Uczeń ma obowiązek:

47. Dbać o wszystkie pomieszczenia (nie śmiecić, nie pluć, dbać o czystość otoczenia,

nie niszczyć urządzeń sanitarnych, sprzętów szkolnych, pomocy dydaktycznych, nie brudzić pomieszczeń, nie malować po ławkach i po ścianach).

48. Pozostawiać salę lekcyjną w należytym porządku ( ustawić krzesła, zetrzeć tablicę,  uchylić okna, zebrać papierki, itp.).

49. Reagować na próby niszczenia mienia szkolnego.

50. Naprawić szkodę lub ponieść konsekwencje finansowe za zniszczone mienie  szkolne.

 

III. Nagrody i kary stosowane wobec ucznia

Nagrodą jest:

1)      Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy.

2)      Pochwała wychowawcy wobec rodziców.

3)      Pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej.

4)      Pisemna pochwała dyrektora szkoły dołączona do dokumentacji szkoły.

5)      Dyplom.

6)      List gratulacyjny dla rodziców.

7)      Nagroda rzeczowa.

8)      Wpis do Złotej Księgi Uczniów.

9)      Wycieczka / biwak.

10) Nagroda pieniężna.

11) Stypendium motywacyjne.

 

  1. Karą jest:

1)      Upomnienie wychowawcy klasy.

2)      Pisemna nagana wychowawcy klasy.

3)      Upomnienie dyrektora szkoły.

4)      Pisemna nagana dyrektora szkoły dołączona do dokumentacji ucznia.

5)      Usuwanie skutków zniszczonego mienia na własny koszt.

6)      Wykonanie prac na rzecz szkoły lub społeczności uczniowskiej.

7)      Zakaz udziału w imprezach klasowych i szkolnych ( dyskotekach, wycieczkach, biwakach itp.)

8)      Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.

9)      Zakaz przebywania z uczniami w szkole bez opieki rodzica lub pracownika szkoły.

10)Przeniesienie do innej klasy.

11)Zawieszenie w obowiązkach ucznia.

12) Przeniesienie ucznia do innej szkoły.

13)Skreślenie z listy uczniów w przypadku nierokowania nadziei ukończenia szkoły przy

jednoczesnym osiągnięciu 18 roku życia.

 

Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy lub samorządu szkolnego.

Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu trzech dni od dnia zawiadomienia
o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora szkoły.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy ucznia i rady pedagogicznej.

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna.

Regulamin podjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2012/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku.

Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski 22 stycznia 2013r.  i Radę Rodziców 25 stycznia 2013 roku.

 

Regulamin obowiązuje od 21.02.2013 r.