Debata uczniowska – WSO

26 lutego 2015 r w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu odbyła się debata uczniowska na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Uczestniczyli w niej uczniowie (delegaci z każdej klasy), pani dyrektor Lidia Mikołajek, pani wicedyrektor Beata Niewolewska, pani pedagog Ewa Brelik, opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Natalia Gruchała oraz pani Helena Paradowska opiekun świetlicy. Debatę przygotował Samorząd Szkolny, a dyskusję poprowadziła jego przewodnicząca, Wiktoria Miklejewska.

Debata to jeden z lepszych sposobów podejmowania trudnych zagadnień, do których niewątpliwie należy ocena wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Celem tego spotkania było poznanie opinii uczniów na temat Wewnątrzszkolnego System Oceniania (WSO). Dyskusja rozpoczęła się od pytania czy uczniowie zostali zapoznani z WSO na początku roku szkolnego oraz w jaki sposób. Wszyscy przyznali, że został on przedstawiony na jednej z pierwszych lekcji przez wychowawcę, podobnie jak przedmiotowe systemy oceniania, które zostały zaprezentowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, których zadaniem było wypisanie wad oraz zalet WSO. Podczas prezentacji poszczególne grupy wskazywały różne aspekty WSO, zarówno pozytywy jak i negatywy.

Zastrzeżenia pojawiły się m.in. w następujących kwestiach:

– zdarzają się sytuacje, kiedy stawiane są negatywne oceny za zbytnią aktywność, tj. robienie ćwiczeń do przodu oraz za zbyt wolną pracę, np. powolne wykonywanie zadań, a także za np. nie wykonywanie poleceń nauczyciela,

– wątpliwości budzi brak ocen za aktywność np. udział w przedstawieniach , konkursach itp,

– stosowanie noty „0”. Jedną z propozycji uczniów było zastąpienie „O” oceną niedostateczną, jednak większość przyznała, że „0” motywuje do uzupełnienia zaległości, przypomina o brakach oraz zachęca do przychodzenia na zapowiedziane sprawdziany. Uczniowie postulowali aby „0” nie było brane pod uwagę przy wyliczaniu średniej ocen,

– zbyt duża ilość zadawanych prac domowych, co często doprowadza do spisywania od innych uczniów bądź ściągania rozwiązań z Internetu.

Pozytywne strony WSO uczniowie dostrzegli w:

– swobodnej możliwości sprawdzenia swojej średniej ocen w dzienniku internetowym,

– stosowaniu wagi dla poszczególnych ocen w ocenianiu bieżącym,

– stosowaniu średniej ważonej, która sprawia, że oceny na koniec semestru czy roku są przewidywalne dla ucznia i ich rodziców,

– możliwości uzyskania obiektywnej oceny,

– możliwości podniesienia oceny semestralnej oraz braku możliwości jej obniżenia przez nauczyciela.

Pani Dyrektor odniosła się do zgłoszonych przez uczniów wad i zalet WSO.

Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw , nie padły konkretne propozycje zmian WSO, jednak zgłaszane przez uczniów uwagi, zostaną przedstawione do przeanalizowania gronu pedagogicznemu.

IMG_0381IMG_0386 IMG_0378 IMG_0377

Informację przygotowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego – p. Natalia Gruchała                                             i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Wiktoria Miklejewska – ucz. kl.IIIB